dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor H: Mandátní smlouva - výkon akcionářských práv

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor H: Mandátní smlouva – výkon akcionářských práv


Stáhnout vzor

Smluvní strany

.......................................................................................................................

IČ: .................................................................................................................

se sídlem: .......................................................................................................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ............... v oddíle ...... vložka č......

fax: .........................., e-mail: ............................

(jako "Mandant“ na straně jedné)

a

.......................................................................................................................

IČ: .................................................................................................................

se sídlem: .......................................................................................................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ............... v oddíle ...... vložka č......

fax: .........................., e-mail: ............................

(jako "Mandatář“ na straně druhé)

(Mandant a Mandatář dále též společně jako "Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 566 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jako "Obchodní zákoník“), tuto

Mandátní smlouvu

I.
Předmět smlouvy

 1. Mandatář se touto smlouvou zavazuje, že pro Mandanta zařídí po dobu účinnosti této smlouvy jeho jménem a na jeho účet výkon akcionářských práv plynoucích z vlastnictví ........... kusů akcií emitovaných společností ...................................................... a.s., se sídlem: ........................, IČ: ..............., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ......................... v oddíle B, vložka č. .............. (dále jen "Společnost“), znějících na .................... (jméno/majitele) o jmenovité hodnotě jedné akcie ................... Kč, a Mandant se touto smlouvou zavazuje zaplatit za to Mandatáři odměnu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

 2. Mandatář se zavazuje vykonávat zejména následující akcionářská práva:

  1. účastnit se valné hromady Společnosti,

  2. hlasovat na valné hromadě Společnosti,

  3. požadovat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti,

  4. uplatňovat návrhy a protinávrhy na valné hromadě Společnosti,

  5. rozhodovat o změně stanov Společnosti,

  6. rozhodovat o zvýšení základního kapitálu Společnosti,

  7. rozhodovat o snížení základního kapitálu Společnosti,

  8. rozhodovat o změně právní formy Společnosti,

  9. rozhodovat o volbě a odvolávání členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti,

  10. schvalovat účetní závěrky Společnosti,

  11. rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti,

  12. rozhodovat o stanovení tantiém, odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti,

  13. rozhodovat o zrušení Společnosti s likvidací a schválení podílu na likvidačním zůstatku Společnosti,

  14. rozhodovat o změně firmy Společnosti a rozšíření předmětu podnikání Společnosti.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Mandatář je povinen při výkonu činností podle této smlouvy jednat s odbornou péčí a co nejefektivněji.

 2. Mandatář je povinen uskutečňovat činnost podle této smlouvy podle pokynů Mandanta a v souladu s jeho zájmy. Mandatář je povinen oznámit Mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při uskutečňování činnosti podle této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Mandanta.

 3. Mandatář je povinen pro potřebu Mandanta uschovat doklady, které nabyl v souvislosti s uskutečňováním činnosti podle této smlouvy, a to po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů Mandanta.

 4. Mandatář je povinen vydat Mandantovi veškerý majetkový prospěch, který nabyl v souvislosti s uskutečňováním činnosti podle této smlouvy.

III.
Odměna

 1. Mandant se zavazuje zaplatit Mandatáři za uskutečňování činnosti podle této smlouvy měsíční odměnu ve výši .................,- Kč (slovy: .............. korun českých) (dále jako "Odměna“).

 2. Odměna je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Mandatářem vždy k 5. dni následujícího měsíce, a to s datem splatnosti do ............. dnů ode dne jeho doručení

Nahrávám...
Nahrávám...