dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor H: Kupní smlouva s ujednáním o koupi na zkoušku

28.7.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor H: Kupní smlouva s ujednáním o koupi na zkoušku

Stáhnout vzor

Kupní smlouva
(s ujednáním o koupi na zkoušku podle § 471 a § 472 ObchZ)

I.
Smluvní stany

Prodávající: ................................................................. (firma, sídlo, IČ)
Jednající:...............................................................................................

(dále jen prodávající)

Kupující: ...................................................................... (firma, sídlo, IČ)
Jednající: ..............................................................................................

(dále jen kupující)

II.
Předmět smlouvy

  1. Prodávající se zavazuje převést na základě této smlouvy vlastnické právo ke zboží specifikovanému v příloze č. 1 k této smlouvě, tvořící součást smlouvy.

  2. Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího převzít a zaplatit mu za něj dohodnutou kupní cenu.

III.
Kupní cena

  1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena jednotlivých druhů zboží odpovídá ceníku uvedenému v příloze č. 2 k této smlouvě a tvoří její součást.

  2. Kupní cena bude vypočtena jako součet jednotlivých jednotek zboží násobených cenou zboží za jednotku. Tato cena bude fakturovaná s tím, že ve faktuře bude uveden druh, počet jednotek zboží a cena jednotlivých skupin jednotlivého zboží.

  3. K dohodnuté ceně připočte prodávající daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době zdanitelného plnění.

IV.
Dodání zboží

  1. Zboží je dodáno převzetím zboží dopravcem do místa určení.

  2. V případě, že kupující odmítne zboží dodané prostřednictvím dopravce odebrat, je dopravce na základě pokynu prodávajícího oprávněn dát zboží uskladnit na účet prodávajícího ...................................................

  3. V případě uvedeném v předchozím odstavci je dodávka zboží předaného prvnímu dopravci splněna tím, že kupující obdrží písemné oznámení prodávajícího o provedeném uskladnění.

V.
Placení a fakturace

  1. Každá jednotlivá dodávka zboží převzatá dopravcem k dopravě do místa určení je pokládána za samostatné a fakturovatelné plnění.

  2. Prodávajícímu vzniká právo fakturovat jednotlivou dodávku zboží od data, kdy bylo zboží převzato dopravcem k přepravě

Nahrávám...
Nahrávám...