dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor H: Kupní smlouva na rodinný dům s pozemkem s využitím hypotečního úvěru, výplata kupní ceny po návrhu na vklad při KÚ

3.11.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor H: Kupní smlouva na rodinný dům s pozemkem s využitím hypotečního úvěru, výplata kupní ceny po návrhu na vklad při KÚ

Stáhnout vzor

Kupní smlouva na rodinný dům s pozemkem

1. Pan/Paní

Jméno/příjmení:.........................................................................................................................,

RČ:.........................................................................................................................,

Trvale bytem:.........................................................................................................................,

Bankovní spojení: ............................................., č.ú. ............................./......

(dále jen "prodávající“)

a

2. Manželé:

Jméno/příjmení: , RČ ...............................

Jméno/příjmení: , RČ ...............................

Oba trvale bytem:.........................................................................................................................,

Bankovní spojení: ............................................., č.ú. ............................./......

(dále jen "kupující“)

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

kupní smlouvu:

I. Specifikace nemovitosti

1. Prodávající prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ............................ – vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím katastrálního úřadu dne ............... č. j. ................, výlučným a neomezeným vlastníkem těchto nemovitostí:

 • pozemků:

  • parc. č. .............. o výměře ........ m2, druh pozemku .................................

  • parc. č. .............. o výměře ........ m2, druh pozemku .................................

  umístěných v obci ........... v katastrálním území .................................., katastrální úřad ............, katastrální pracoviště ........... a zapsaných zde na LV č. .......

  (dále jen "Pozemky“)

  a

 • budovy č. p. ......., umístěné na výše uvedeném p. č. ........, umístěná v obci ............. v katastrálním území .................................., katastrální úřad ..........., katastrální pracoviště ........... a zapsaná zde na LV č. ................

  (dále jen "Budova“)

Pozemky a Budova jsou dále označeny společně jako "Nemovitosti“.

II. Předmět kupní smlouvy

Prodávající prodává Nemovitosti popsané a blíže specifikované v čl. I. této kupní smlouvy, tj. Pozemky parc. č. .............. a parc. č. .... a Budovu č. p. ........, se všemi součástmi a příslušenstvím s Nemovitostmi spojenými, tj. ....................................., kupujícím, kteří tyto Nemovitosti za sjednanou kupní cenu kupují a přebírají do svého vlastnictví.

Kupní cena za Pozemky byla sjednána stranami ve výši .................. Kč (slovy: ......................)

Kupní cena za Budovu byla sjednána stranami ve výši .................. Kč (slovy: ......................)

Celková kupní cena za Nemovitosti tedy celkem činí .................. Kč (slovy: ......................)

III. Způsob vyplacení kupní ceny

Smluvní strany si sjednaly tento způsob vyplacení kupní ceny:

 1. První část kupní ceny ve výši ........... Kč kupující složí do advokátní / notářské úschovy advokáta / notáře ..................................., se sídlem v ..................................., a to současně při podpisu této kupní smlouvy. Složení kupní ceny je provedeno buď složením hotovosti nebo podpisem bankovního platebního příkazu na účet úschovy s okamžitou lhůtou splatnosti příkazu.

 2. Doplatek kupní ceny ve výši ........... Kč bude vyplacen přímo prodávajícímu na jeho účet z finančních prostředků poskytnutých bankou ............. (dále jen "Banka“). Vyplacení finančních prostředků od Banky zajistili kupující smlouvou o hypotečním úvěru ze dne .........; existence této smlouvy o hypotečním úvěru je prokazována prodávajícímu při podpisu kupní smlouvy.

 3. O složení první části kupní ceny do advokátní / notářské úschovy je sepsán protokol obsahující podmínky úschovy. Advokát / notář je povinen vydat dále uvedené části kupní ceny z úschovy převodem na účet prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dní poté, co advokát / notář obdrží následující listiny:

  1. 3.1. První část kupní ceny, snížená o částku dle čl. 3.2., tj. částka ve výši .........., je vyplacena po předložení těchto listin:
   • Návrh na vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy s vyznačeným originálním razítkem o podání tohoto návrhu při příslušném katastrálním úřadu

   • návrh na vklad zástavního práva ve prospěch Banky ve smyslu smlouvy o hypotečním úvěru ze dne ........ s vyznačeným originálním razítkem o podání tohoto návrhu při příslušném katastrálním úřadu

   • originál výpisu z katastru nemovitostí LV č. ..., na kterém bude vyznačena plomba upozorňující na probíhající změnu právních vztahů v katastru.

  2. 3.2. Část kupní ceny ve výši 3 % kupní ceny, tj. částka .......... , je vyplacena po předložení těchto listin:
   • originál této kupní smlouvy s doložkou Katastrálního úřadu ................................. podle § 35 odst. 2 vyhl. č. 190/96 a § 6 zák. č. 265/92 Sb., o povolení, zapsání a právních účincích vkladu vlastnického práva k Nemovitostem v katastru nemovitostí ve prospěch kupujících,

   • originál výpisu z katastru nemovitostí, který bude osvědčovat řádný převod vlastnického práva k Nemovitostem na kupující, a části B1, C, D příslušného LV budou bez zápisu s tím, že v části C bude zapsána pouze zástava ve prospěch Banky, dále bude odstraněna i plomba upozorňující na změnu právních vztahů v katastru,

   • kopie daňového přiznání k dani z převodu Nemovitostí smlouvy s vyznačeným originálním razítkem o podání tohoto daňového přiznání při příslušném správci daně,

   • originál potvrzení správce daně o zaplacení daně z převodu Nemovitostí.

 4. Doplatek kupní ceny ve výši .......... je vyplacen Bankou nejpozději do 10 dnů od splnění podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřenou mezi kupujícími a Bankou, a to po předložení těchto listin Bance:

  • návrh na vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy s vyznačeným originálním razítkem o podání tohoto návrhu při příslušném katastrálním úřadu,

  • návrh na vklad zástavního práva ve prospěch Banky ve smyslu smlouvy o hypotečním úvěru ze dne ........ s vyznačeným originálním razítkem o podání tohoto návrhu při příslušném katastrálním úřadu,

  • originál výpisu z katastru nemovitostí LV č. ......., na kterém bude vyznačena plomba upozorňující na probíhající změnu právních vztahů v katastru.

 5. Podmínkou obsaženou v protokolu o úschově bude dále, že v případě, že by došlo k odstoupení od kupní smlouvy, je advokát/notář povinen do pěti pracovních dnů od předložení příslušných listin prokazujících odstoupení od kupní smlouvy u něj složenou kupní cenu (či její zbytek) prodávajícímu zpět poukázat na jím určený účet.

 6. Úroky ze složené kupní ceny do notářské úschovy po odečtení bankovních a manipulačních poplatků náleží kupujícím.

 7. Do rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva na kupující není oprávněn žádný z účastníků této smlouvy činit jakékoliv dispozice se složenou kupní cenou.

 8. Pokud by prodávající nezaplatil daň z převodu nemovitostí, a kupující z titulu zákonného ručení byli povinni daň zaplatit, použijí na náhradu takto vzniklé škody přednostně zadrženou část kupní ceny dle čl. 3.2. smlouvy.

IV. Předání nemovitostí

Nemovitosti si strany předávají v termínu dle dohody, nejpozději však do 3 dní od podpisu této kupní smlouvy. Budova bude předávána bez nábytku, vnitřního zařízení, koberců či jiných podlahových krytin kromě těch, které jsou pevně

Nahrávám...
Nahrávám...