dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor G: Smlouva o marketingovém poradenství

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor G: Smlouva o marketingovém poradenství


Stáhnout vzor

BTU-AT s.r.o.
se sídlem Praha 10, Jahodová 17
IČ: 354 55 861
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 6115
jednající panem Pavlem Krausem, jednatelem

(dále jen "BTU“)

a

DUTROAN, s.r.o.
se sídlem Korutanská 255, Praha 4, PSČ 144 00
IČ: 155 32 714
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 55799
jednající Ing. Janem Hladkým, jednatelem

(dále jen "DUTROAN“)

(BTU a DUTROAN spolu dále též "smluvní strany“ a jednotlivě jako "smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

 • společnost DUTROAN v rámci své podnikatelské činnosti nabízí svým zákazníkům zboží sloužící k propagaci jejich podnikání, zejména reklamní kancelářské předměty, jejichž bližší specifikace je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě a je její nedílnou součástí

 • společnost BTU má rozsáhlé zkušenosti v oblasti marketingové podpory nabídky reklamních předmětů

 • společnost DUTROAN má zájem využít znalosti a zkušenosti společnosti BTU a v rámci poradenství společnosti BTU získávat doporučení ke vhodné marketingové komunikaci nabídky produktů společnosti DUTROAN

 • společnost BTU má zájem, za podmínek upravených touto smlouvou, společnosti DUTROAN poradenství v oblasti marketingu poskytovat

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 269 odst. 2 obchodního zákoníku tuto Smlouvu o marketingovém poradenství (dále jen "Smlouva“) následujícího obsahu:

I.
Předmět Smlouvy

 1. Společnost BTU se touto Smlouvou zavazuje poskytovat společnosti DUTROAN marketingové poradenství blíže vymezené v této Smlouvě.

 2. Společnost DUTROAN se touto Smlouvou zavazuje platit společnosti BTU za její marketingové poradenství sjednanou odměnu blíže vymezenou v této Smlouvě.

II.
Marketingové poradenství

 1. Na základě této Smlouvy je společnost DUTROAN oprávněna obracet se na společnost BTU s požadavky na navržení nejvhodnější formy marketingové komunikace jednotlivých druhů produktů společnosti BTU. Každá objednávka společnosti BTU bude obsahovat:

  • specifikaci konkrétního produktu společnosti BTU, jehož marketingová komunikace je společností BTU požadována

  • počet minimálního počtu kusů a vymezení cen jednotlivého produktu společnosti BTU, jehož marketingová komunikace je společností BTU požadována a který má společnost BTU v úmyslu prodat svým zákazníkům

  • vymezení období, ve kterém má společnost BTU zájem svůj produkt dodávat svým zákazníkům

  • maximální marketingové náklady na propagaci produktu společnosti BTU.

 2. Nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení objednávky společnosti BTU vypracuje společnost DUTROAN písemné doporučení pro nejvhodnější marketingovou komunikaci nabídky produktu společnosti BTU. Toto doporučení bude obsahovat:

  • vymezení konkrétního způsobu a podoby marketingové komunikace s tím, že společnost DUTROAN doporučí společnosti BTU k marketingové komunikaci některý ze způsobů uvedených v příloze č. 2 k této Smlouvě, která je její nedílnou součástí

  • náklady na doporučenou marketingovou komunikaci

  • další doporučení související s marketingovou komunikací, jsou-li taková doporučení vhodná pro zajištění vyšší efektivity marketingové komunikace.

 3. V případě, že dle odůvodněného názoru společnosti DUTROAN nelze v rámci parametrů specifikovaných společností BTU v její

Nahrávám...
Nahrávám...