dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor F: Usnesení valné hromady

26.4.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor F: Usnesení valné hromady

Stáhnout vzor

Usnesení valné hromady

Valná hromada společnosti: .................................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zápis v OR: .............................................................................................
IČ: .........................................................................................................

rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek:

  1. základní kapitál má být zvýšen o částku ..... Kč, tj. ze stávající částky ..... Kč na částku ....... Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští;

  2. společnost vydá ... kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě .... Kč

  3. akcie, které mají být upsána na zvýšení základního kapitálu, upíše akcionář, pan ........., bytem ........, a to v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 ObchZ;

  4. místem upisování bude sídlo advokátní kanceláře, ........, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví v souladu s § 204 odst. 5 ObchZ na 21 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcionáři, panu ......., přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií akcionáři může být doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti, aby písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Městského soudu v ..... o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámil tuto skutečnost upisujícímu akcionáři, panu ......, bytem ......, a spolu s tímto oznámením zaslal upisujícímu akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisující akcionář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování;

  5. emisní kurz akcií se stanoví ve výši ...... Kč za jednu akcii;

  6. emisní kurz akcií bude splacen výhradně započtením, a to

Nahrávám...
Nahrávám...