dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor F: Smlouva o dílo (zhotovení movitých věcí na zakázku)

26.4.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor F: Smlouva o dílo (zhotovení movitých věcí na zakázku)

Stáhnout vzor

Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Společnost: .......................................................................,
Sídlo: ................................................................................,
Zápis v OR: .......................................................................,
IČ: ...................................................................................,
DIČ: .................................................................................,
Bankovní spojení: ..............................................................,
Číslo účtu: ........................................................................,
Jednající: .........................................................................., jednatelem společnosti
(dále jen "objednatel“)

a

Společnost: .......................................................................,
Sídlo: ................................................................................,
Zápis v OR: .......................................................................,
IČ: ...................................................................................,
DIČ: .................................................................................,
Bankovní spojení: ..............................................................,
Číslo účtu: ........................................................................,
Jednající: .........................................................................., jednatelem společnosti
(dále jen "zhotovitel“)

I.
Předmět díla

 1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy zhotovit pro objednatele dílo v podobě dřevěného nábytku určeného jako zařízení v domě čp ...... v katastrálním území ...............

 2. Nemovitost uvedená v předchozím odstavci je ve výhradním vlastnictví objednatele.

 3. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy dílo pro objednatele zhotovit, zhotovené dílo mu smluveným způsobem předat a převést na objednatele vlastnictví ke zhotovenému dílu.

 4. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj smluvenou cenu.

II.
Specifikace předmětu díla

 1. Předmět díla podle této smlouvy je obsažen ve výkresové dokumentaci zpracované zhotovitelem a projednané a odsouhlasené objednatelem.

 2. Objednatel prohlašuje, že odsouhlasil veškeré parametry zhotovovaného díla, to je zejména materiál, z něhož bude zhotovitelem dílo vyrobeno, a jeho další vlastnosti, zejména barvu a dále i umístění v nemovitosti objednatele.

 3. Obě smluvní strany prohlašují, že výkresovou dokumentaci, podle níž bude dílo zhotoveno, projednaly a odsouhlasily, což potvrzují podpisem této smlouvy o dílo.

 4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

 5. Věci určené k provedení díla zabezpečí zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí.

III.
Cena díla

 1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla včetně dopravy k objednateli a jeho umístění v nemovitosti patřící objednateli činí Kč ................... (Slovy: ......................................................).

 2. K ceně zhotovitel připočítá v době uskutečnění zdanitelného plnění, za které pokládají smluvní strany předání dohodnutého díla bez vad a nedodělků, daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající právní úpravě této daně v době uskutečnění zdanitelného plnění.

 3. Smluvní strany dohodly, že zhotoviteli přísluší záloha ve výši 30 % z dohodnuté ceny, to je Kč ................... s tím, že tato záloha bude sloužit na nákup materiálů potřebných pro zhotovení díla.

 4. Po dohotovení a předání díla vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla.

 5. Zhotovitel po předání a převzetí díla vystaví fakturu, v níž budou uvedeny náležitosti podle § 13a obchodního zákoníku a dále datum vystavení tohoto dokladu, datum splatnosti a datum uskutečnění zdanitelného plnění, fakturovaná částka s připočtením daně z přidané hodnoty a s odečtením poskytnuté zálohy.

 6. Faktura je splatná do třiceti dnů od jejího odeslání objednateli.

 7. V případě, že faktura bude vystavena předčasně nebo nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti.

 8. Pokud objednatel vrátí zhotoviteli způsobem uvedeným v předchozím odstavci fakturu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu obsahující správné a úplné údaje s novou lhůtou splatnosti. Do uplynutí nové lhůty splatnosti není objednatel v prodlení s placením faktury.

IV.
Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

V.
Dokončení a splnění díla

 1. Dílo je pokládáno za dokončené, jestliže bude protokolárně předáno a převzato objednatelem a nebude vykazovat vady a nedodělky.

 2. Pokud by dílo vykazovalo vady či nedodělky, musí být objednatelem uvedeny v zápise o předání a převzetí tak, že budou podrobně popsány a specifikovány.

 3. V případě reklamace vad a nedodělků při předání a převzetí je zhotovitel povinen se k reklamaci písemně vyjádřit, tj. uvést, zda vady uznává a kdy a jakým způsobem se zavazuje vady odstranit nebo v případě, že vady neuznává, uvést zdůvodněné stanovisko, proč vady neuznává.

 4. Existence drobných vad a nedodělků obsažených v protokolu o předání a převzetí díla není překážkou pro fakturaci a placení.

 5. V případě, že bude zhotovitel fakturovat i při existenci vad a nedodělků, je objednatel oprávněn zadržet ........% z fakturované částky a tuto pozastávku uvolnit až poté, kdy bude protokolárně potvrzeno odstranění veškerých vad a nedodělků obsažených v zápise o předání a převzetí.

VI.
Odpovědnost zhotovitele za vady

Nahrávám...
Nahrávám...