dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor F: Kupní smlouva na rodinný dům s pozemkem s využitím hypotečního úvěru, výplata kupní ceny po vkladu

27.1.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor F: Kupní smlouva na rodinný dům s pozemkem s využitím hypotečního úvěru, výplata kupní ceny po vkladu

Stáhnout vzor

KUPNÍ SMLOUVA
na rodinný dům s pozemkem

Smluvní strany:

1. Pan/Paní
Jméno/příjmení: ...........................................................................................
RČ: ..............................................................................................................
Trvale bytem: ...............................................................................................
Bankovní spojení: ............................................., č.ú............................../......
(dále jen "prodávající“)

a

2. Manželé:
Jméno/příjmení: ..........................................................................................,
RČ: ..............................................................................................................
Oba trvale bytem: ........................................................................................
Bankovní spojení: ............................................., č.ú............................../......
(dále jen "kupující“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu:

I.
SPECIFIKACE NEMOVITOSTÍ

Prodávající prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ............................ – vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím katastrálního úřadu dne ................... č.j. ................, výlučným a neomezeným vlastníkem těchto nemovitostí:

 • pozemků:

  • parc. č. .............. o výměře ........ m2, druh pozemku ..................,

  • parc. č. .............. o výměře ........ m2, druh pozemku ........,

umístěných v obci ...... v katastrálním území .................................., Katastrální úřad ............, Katastrální pracoviště ........... a zapsaných zde na LV č. ....... (dále jen "Pozemky“)

a

 • budovy č.p. ......., umístěné na výše uvedeném na p.č. ........, umístěná v obci ............ v katastrálním území .................................., Katastrální úřad ..........., Katastrální pracoviště ........... a zapsaná zde na LV č. ....... (dále jen "Budova“)

Pozemky a Budova jsou dále označeny společně jako "Nemovitosti“.

II.
PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající prodává Nemovitosti popsané a blíže specifikované v čl. I. této kupní smlouvy, tj. Pozemky parc. č. .............. a parc. č. .... a Budovu č. p. ...., se všemi součástmi a příslušenstvím s Nemovitostmi spojenými, tj. ....................................., kupujícím, kteří tyto Nemovitosti za sjednanou kupní cenu kupují a přebírají do svého vlastnictví.

Kupní cena za Pozemky byla sjednána stranami ve výši ................................................ Kč (slovy: ............................................).

Kupní cena za Budovu byla sjednána stranami ve výši .................................................... Kč (slovy: ............................................).

Celková kupní cena za Nemovitosti tedy celkem činí ....................................................... Kč (slovy: ............................................).

III.
ZPŮSOB VYPLACENÍ KUPNÍ CENY

Smluvní strany si sjednaly tento způsob vyplacení kupní ceny:

 1. První část kupní ceny ve výši ........... Kč kupující složí do advokátní / notářské úschovy advokáta / notáře ..................................., se sídlem v ..................................., a to současně při podpisu této kupní smlouvy. Složení kupní ceny je provedeno buď složením hotovosti nebo podpisem bankovního platebního příkazu na účet úschovy s okamžitou lhůtou splatnosti příkazu.

 2. Doplatek kupní ceny ve výši ........... Kč bude vyplacen přímo prodávajícímu na jeho účet z finančních prostředků poskytnutých bankou ............. (dále jen "Banka“). Vyplacení finančních prostředků od Banky zajistili kupující smlouvou o hypotečním úvěru ze dne .........; existence této smlouvy o hypotečním úvěru je prokazována prodávajícímu při podpisu kupní smlouvy.

 3. O složení první části kupní ceny do advokátní/notářské úschovy je sepsán protokol obsahující podmínky úschovy. Advokát/notář je povinen vydat dále uvedené části kupní ceny z úschovy převodem na účet prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dní poté, co advokát/notář obdrží následující listiny:

  1. 3.1. První část kupní ceny, snížená o částku dle čl. 3.2., tj. částka ve výši .........., je vyplacena po předložení těchto listin:
   • návrh na vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy s vyznačeným originálním razítkem o podání tohoto návrhu při příslušném katastrálním úřadu,

   • originál výpisu z katastru nemovitostí LV č. ..., na kterém bude vyznačena plomba upozorňující na probíhající změnu právních vztahů v katastru.

  2. 3.2. Část kupní ceny ve výši 3 % kupní ceny, tj. částka .........., je vyplacena po předložení těchto listin:
   • kopie daňového přiznání k dani z převodu Nemovitostí smlouvy s vyznačeným originálním razítkem o podání tohoto daňového přiznání při příslušném správci daně,

   • originál potvrzení správce daně o zaplacení daně z převodu Nemovitostí.

 4. Doplatek kupní ceny ve výši .......... je vyplacen Bankou nejpozději do 10 dnů od splnění podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřenou mezi kupujícími a Bankou, a.s., a to po předložení těchto listin Bance:

  • originál této kupní smlouvy s doložkou Katastrálního úřadu ................................. podle § 35 odst. 2 vyhl. č. 190/96 a § 6 zák. č. 265/92 Sb., o povolení, zapsání a právních účincích vkladu vlastnického práva k Nemovitostem v katastru nemovitostí ve prospěch kupujících,

  • originál zástavní smlouvy s doložkou Katastrálního úřadu .................................... podle § 35 odst. 2 vyhl. č. 190/96 a § 6 zák. č. 265/92 Sb., o povolení, zapsání a právních účincích vkladu zástavního práva k Nemovitostem v katastru nemovitostí ve prospěch Banky ve smyslu smlouvy o hypotečním úvěru ze dne ........ a následné zástavní smlouvy,

  • originál výpisu z katastru nemovitostí, který bude osvědčovat řádný převod vlastnického práva k Nemovitostem na kupující a části B1, C, D příslušného LV budou bez zápisu s tím, že v části C bude zapsána pouze zástava ve prospěch Banky, dále bude odstraněna i plomba upozorňující na změnu právních vztahů v katastru,

  • návrh na vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy s vyznačeným originálním razítkem o podání tohoto návrhu při příslušném katastrálním úřadu

 5. Podmínkou obsaženou v protokolu o úschově bude dále, že v případě, že by došlo k odstoupení od kupní smlouvy, je advokát/notář povinen do pěti pracovních dnů od předložení příslušných listin prokazujících odstoupení od kupní smlouvy u něj složenou kupní cenu (či její zbytek) prodávajícímu zpět poukázat na jim určený účet.

 6. Úroky ze složené kupní ceny do notářské úschovy po odečtení bankovních a manipulačních poplatků náleží kupujícím.

 7. Do rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva na kupující není oprávněn žádný z účastníků této smlouvy činit jakékoliv dispozice se složenou kupní cenou.

 8. Pokud by prodávající nezaplatil daň z převodu nemovitostí, a kupující z titulu zákonného ručení by byli povinni daň zaplatit, použijí na náhradu takto vzniklé škody přednostně zadrženou část kupní ceny dle čl. 3.2. smlouvy.

IV.
PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Nemovitosti si strany předávají v termínu dle dohody, nejpozději však do 3 dní od podpisu této kupní smlouvy. Budova bude předávána bez nábytku, vnitřního zařízení, koberců či jiných podlahových krytin. V budově budou ponechány tyto věci,

Nahrávám...
Nahrávám...