dnes je 24.4.2024

Input:

Vzor F: Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance

30.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor F: Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance

Mgr. Zuzana Kittrichová

Stáhnout vzor

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance

Zaměstnavatel:

...........................................................................
se sídlem ...........................................................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .........
jehož jménem jedná ..........................................

(dále jen "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

...........................................................................
nar. dne: ............................................................
bytem: ...............................................................

(dále jen "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance


I.

  1. Smluvní strany uzavřely dne .................. pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ................... (druh práce) (dále jako "pracovní smlouva“). Místem výkonu práce bylo sjednáno sídlo zaměstnavatele.


II.

  1. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude zaměstnavatelem dočasně přidělen k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, kterým je ........................................................, se sídlem ........................................................... (dále jako "dočasný zaměstnavatel“).

  2. Dočasné přidělení vzniká ke dni .................. Dočasné přidělení bude trvat po dobu ................. (jako den vzniku dočasného přidělení se uvede den, který musí být pozdější než 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru).

  3. Po dobu dočasného přidělení bude zaměstnanec vykonávat práci na pozici ................. (uvede se druh práce).

  4. Místem výkonu práce zaměstnance je po dobu dočasného přidělení sídlo dočasného zaměstnavatele.

  5. Pravidelným pracovištěm po dobu dočasného přidělení je ................. (pravidelné pracoviště lze fakultativně doplnit pro účely poskytování cestovních náhrad).


III.

  1. Po dobu dočasného přidělení bude jménem zaměstnavatele zaměstnanci ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci, dávat zaměstnanci za tímto účelem závazné pokyny, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci dočasný zaměstnavatel.

  2. Zaměstnanec se zavazuje plnit po dobu dočasného přidělení pracovní úkoly zadané mu dočasným zaměstnavatelem a

Nahrávám...
Nahrávám...