dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor E - Zápis ze zasedání valné hromady

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor E - Zápis ze zasedání valné hromady

Stáhnout vzor

Z Á P I S
z mimořádné valné hromady společnosti
Dobréjitro s.r.o.

IČ: 555 22 888, se sídlem Horní 2, 110 00 Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka č. 12345,

konané dne 12. července 2010 od 11.15 hodin

v sídle společnosti Dobréjitro s.r.o., Horní 2, 110 00 Praha 1

Účastníci:

  1. Kurpi a.s., se sídlem Klatovská 926/15, 301 00 Plzeň, IČ 459 68 532, jednající panem Františkem Ziplganem, předsedou představenstva;

  2. Zdeněk Výzanský, r.č. 530920/0201, trvale bytem Klánova 250, 140 00 Praha 4;

  3. Jana Nováková, r.č. 755201/0336, trvale bytem Rokycanova 7, 130 00 Praha 3;

  4. Jakub Novák, r.č. 720303/1235, trvale bytem tř. 5. května 27, 140 00 Praha 4.

Tato valná hromada byla svolána v souladu s ust. § 129 odst. 2 obchodního zákoníku společností Kurpi a.s., jakožto majoritním společníkem, jehož vklad představuje 51,5 % základního kapitálu společnosti. Důvodem svolání valné hromady společníkem společnosti bylo nevyhovění jeho žádosti o svolání valné hromady ze strany jednatelů společnosti v zákonem stanovené lhůtě jednoho měsíce.

Valná hromada společnosti je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni společníci, kteří mají 100 % všech hlasů.

Valná hromada se jednomyslně usnesla, že jejím předsedou bude František Ziplgan, r.č. 570212/1820, trvale bytem Na Veselí 52, 140 00 Praha 4, předseda představenstva společnosti Kurpi a.s., a jejím zapisovatelem bude Jana Nováková, r.č. 755201/0336, trvale bytem Rokycanova 7, 130 00 Praha 3.

Společníci následně jednomyslně schválili následující program této mimořádné valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady

  2. Rozhodnutí o odvolání stávajícího jednatele a jmenování nového jednatele společnosti

  3. Různé

  4. Závěr

2. Rozhodnutí o odvolání stávajícího jednatele a jmenování nového jednatele společnosti

V rámci bodu č. 2 programu valné hromady přednesl předseda valné hromady návrh na odvolání stávajícího jednatele společnosti, a to:

Vladimíra Krejzalíka, r.č. 621227/1297, trvale bytem Olomoucká 3, 785 01 Šternberk,

a jmenování nového

Nahrávám...
Nahrávám...