dnes je 25.5.2024

Input:

Vzor E: Zápis z jednání valné hromady - schválení smlouvy o výkonu funkce

22.10.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor E: Zápis z jednání valné hromady – schválení smlouvy o výkonu funkce

Stáhnout vzor

Zápis z jednání valné hromady společnosti KALAFUNA, s.r.o.

IČ: 443 76 123, se sídlem Staroměstské nám. 24, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 1863

(dále jako "Společnost“)

Datum konání valné hromady: 1. července 2009
Místo konání valné hromady: sídlo společnosti KALAFUNA, s.r.o. na adrese Staroměstské nám. 24, Praha 1, PSČ 110 00
Zahájení jednání valné hromady: 13:00 hodin
Ukončení jednání valné hromady: 13:30 hodin

Program jednání valné hromady podle pozvánky:

  1. Prezence společníků

  2. Volba orgánů valné hromady

  3. Schválení smlouvy o výkonu funkce

  4. Závěr

I.

Jednání valné hromady obchodní společnosti KALAFUNA, s.r.o. zahájil ve 13.00 hodin jednatel společnosti pan David Horký, který uvedl, že valná hromada společnosti byla jednatelem svolána po dohodě všech společníků na dnešní den na 13:00 hodin. Valná hromada byla svolána řádně a včas, a to v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 obchodního zákoníku a společenskou smlouvou společnosti.

Dále prohlásil, že podle zápisu v obchodním rejstříku a dle platného seznamu společníků společnosti se účastní všichni společníci společnosti, a sice:

  • obchodní společnost MERT, s.r.o. , se sídlem: Biskupcova 1234/22, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 123 45 678, s obchodním podílem o velikosti 80 %, hlasující prostřednictvím 162 hlasů, jejímž jménem jedná Pavel Fuka, jednatel, a

  • společník Otomar Vadil, r.č. 571222/4352, bytem Hostivice, Ve vilkách 12, PSČ 253 01, s obchodním podílem o velikosti 20 %, hlasující prostřednictvím 38 hlasů,

a valná hromada je tedy usnášeníschopná.

II.

Jednatel společnosti David Horký poté přistoupil k druhému bodu, tedy k volbě orgánů valné hromady. Po proběhlé diskusi navrhl jednatel společnosti MERT, s.r.o., Pavel Fuka, přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada společnosti KALAFUNA, s.r.o. volí orgány valné hromady v následujícím složení:

předseda valné hromady: Pavel Fuka

zapisovatel: Otomar Vadil

O uvedeném návrhu usnesení hlasovali společníci následovně:

Pro přijetí: 100 % (MERT, s.r.o., Otomar Vadil)

Proti přijetí: 0 %

Zdrželi se: 0 %

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky či protesty. Výše uvedené usnesení valnou hromadou bylo přijato.

III.

Zvolený předseda valné hromady Pavel Fuka převzal slovo, poděkoval přítomným a konstatoval, že je

Nahrávám...
Nahrávám...