dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor E Smlouva o zániku věcného břemene - chůze a jízda na pozemku

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor E Smlouva o zániku věcného břemene – chůze a jízda na pozemku

Stáhnout vzor

SMLOUVA O ZÁNIKU VĚCNÉHO BŘEMENE K POZEMKU

 1. Společnost........................................................

  Sídlo: ...................................................................

  IČ: .......................................................................

  DIČ: ............................................ plátce/neplátce DPH

  společnost zapsána v obchodním rejstříku při soudu ................ pod oddíl ...... vložka .......

  Bankovní spojení: ............................................., č.ú............................../......

  (dále jen "oprávněný“)

  a

 2. Společnost........................................................

  Sídlo: ...................................................................

  IČ: .......................................................................

  DIČ: ............................................ plátce/neplátce DPH

  společnost zapsána v obchodním rejstříku při soudu pod oddíl ....... vložka .......

  Bankovní spojení: ............................................., č.ú............................../......

  (dále jen "povinný“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 151p a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o zániku věcného břemene k pozemku:

Článek 1.

SPECIFIKACE VĚCNÉHO BŘEMENE

 1. 1.1. Povinný prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ............................ – vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím katastrálního úřadu dne ................... č.j. ................, výlučným a neomezeným vlastníkem těchto nemovitostí – pozemků:
  • parc. č. .............. o výměře ........ m2, druh pozemku ........

  • parc. č. .............. o výměře ........ m2, druh pozemku ........

  umístěných v obci ...... v katastrálním území .................................., katastrální úřad .........., Katastrální pracoviště ....... a zapsaných zde na LV č. .......

  (dále jen "Pozemky“).

 2. 1.2. Oprávněný a povinný na základě smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne ....... sjednali zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného strpět tato práva oprávněného:
  • právo chůze, jízdy na části Pozemků

  • ..........................................................

  vyznačené v geometrickém plánu pro zřízení věcného břemene zhotoveného dne ...... pod č. .......................................

Článek 2.

DOHODA O ZRUŠENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

 1. 2.1. Smluvní strany se dohodly, že dnem nabytí účinnosti této smlouvy zrušují smlouvu o zřízení věcného břemene dle čl. 1.2. a věcná břemena zřízená dle čl. 1.2.

Článek 3.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 1. 3.1. Finanční a další vypořádání za věcná břemena

  Odměna za věcná břemena byla vyplacena v souladu s ustanoveními smlouvy o zřízení věcného břemene.

  Smluvní strany si potvrzují, že ke dni účinnosti této smlouvy:

  • nemají vůči sobě žádné finanční či jiné nároky plynoucí ze smlouvy o zřízení věcného břemene,

  • předmětné Pozemky nejsou nijak omezeny kontaminací, materiálem,

Nahrávám...
Nahrávám...