dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor E: Smlouva o koupi výrobního zařízení

26.1.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor E: Smlouva o koupi výrobního zařízení

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

Společnost: ................................................................................., s.r.o.

 1. Sídlo: ...............................................................................

 2. IČ: ..................................................................................

 3. DIČ: ................................................................................

 4. Bankovní spojení: .............................................................

 5. Číslo účtu: ........................................................................

 6. Jednající: ........................................................................, jednatelem společnosti
  (dále jen "prodávající“)

a

Společnost: ................................................................................., s.r.o.

 1. Sídlo: ...............................................................................

 2. IČ: ..................................................................................

 3. DIČ: ................................................................................

 4. Bankovní spojení: .............................................................

 5. Číslo účtu: ........................................................................

 6. Jednající: ........................................................................, jednatelem společnosti
  (dále jen "kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (ObchZ), ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu

I.
Předmět smlouvy

 1. Prodávající je vlastníkem výrobního zařízení zn. ........určeného k ............ (dále jen "zařízení“), sestávajícího z:

  • ................................ typ ..................... v. č. ...............................

  • ................................ typ ..................... v. č. ...............................

  • ................................ typ ..................... v. č. ...............................

  • ................................ typ ..................... v. č. ...............................,

  Dále z elektrického ovládacího pultu, elektrorozvaděče, pístového kompresoru, ohřívacího zařízení vody TYP .....(v.č. 1281, 2288), včetně vzduchotechniky.

  Přesná specifikace zařízení je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

 2. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zařízení uvedené v odst. 1 tohoto článku a převést na něho vlastnické právo k těmto věcem. Kupující se zavazuje zaplatit za dodávku zařízení kupní cenu.

 3. Prodávající prohlašuje, že zařízení nemá žádné vady faktické ani právní, neváznou na něm zástavy ani žádná jiná práva třetích osob.

II.
Kupní cena a způsob úhrady

 1. Prodávající prodává a kupující kupuje do svého vlastnictví zařízení uvedené v čl. I za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši .......... Kč (slovy: ........................................).

 2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu takto:

  1. splátku ve výši 20 % kupní ceny, tj. ................................... Kč, otevřením dokumentárního akreditivu ve prospěch prodávajícího. Akreditiv bude otevřen u ......... do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Poskytnutí plnění prodávajícímu bude vázáno na předložení protokolu o uvedení zařízení do provozu dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami.

  2. zbývající část kupní ceny ve 12 měsíčních splátkách (po ........................ Kč) s dvouměsíčním odkladem dle splátkového kalendáře, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Rozhodným termínem pro zahájení splátek je podpis protokolu o uvedení zařízení do provozu oběma smluvními stranami.

 3. Splátky dle odst. 2. písm. b) tohoto článku se kupující zavazuje hradit na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

 4. V ceně dle odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty náklady prodávajícího na dopravu a odbornou montáž zařízení u kupujícího včetně jeho uvedení do funkčního stavu a provedení zkoušek. V ceně jsou též zahrnuty náklady prodávajícího na provedení odborného zaškolení pracovníků kupujícího.

III.
Práva a povinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...