dnes je 15.6.2024

Input:

Vzor E: Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

26.4.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor E: Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Stáhnout vzor

Vážený pan
........................................................................................ (jméno)
........................................................................................ (ulice, č.p.)
........................................................................................ (PSČ, město)


V ...................... dne .................

VĚC: POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Vážený akcionáři, dovoluji si Vás pozvat na mimořádnou valnou hromadu společnosti ............ ..............., a.s., se sídlem ............................., IČ: ......, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v .... oddíl .., vložka .., která se bude konat dne ....... v ... hod. v ..........

Totožnost přítomných akcionářů bude ověřena občanským průkazem.

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení mimořádné valné hromady a volba orgánů mimořádné valné hromady.

 2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek:

  1. důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je započtení pohledávky akcionáře společnosti, pana ......., bytem .............., ve výši ...... Kč. Pohledávka akcionáře vznikla jako nárok akcionáře na zaplacení kupní ceny nemovitostí, pozemek, č. par. ..... o výměře ..... a budova č. popisné .... na pozemku č. parc. ... o výměře ... m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. ...., vedeném u Katastrálního úřadu ......, pro katastrální území ....., které akcionář prodal společnosti kupní smlouvou ze dne ....... Předmětná pohledávka se stala splatnou dne .......;

  2. navrhované zvýšení základního kapitálu bude formou upsání nových akcií, rozsah zvýšení základního kapitálu bude .......... Kč;

  3. navrhovaný druh nově vydaných akcií: kmenové akcie, podoba: listinné, forma: na akcie na jméno a počet akcií: ... kusů;

  4. jmenovitá hodnota všech nových akcií: ..... Kč;

  5. navrhovaná výše emisního kurzu akcií: ..... Kč;

  6. na akcie, které budou upisování se nevydávají poukázky.

 3. Vyslovení souhlasu valné hromady se započtením pohledávky akcionáře pana ........, bytem ........., ve výši ........ Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu všech akcií nově vydaných na základě zvýšení základního kapitálu a které upíše jako předem určený zájemce podle § 204 odst. 5 ObchZ. Pohledávka akcionáře vznikla jako nárok akcionáře na zaplacení kupní ceny nemovitostí, pozemek, č. par. ..... o výměře ... m2 a budova č. popisné .... na pozemku č. parc. ...o výměře .... m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. ..., vedeném u Katastrálního úřadu ....., pro katastrální území ..., které akcionář prodal společnosti kupní smlouvou ze dne ....... Předmětná pohledávka se stala splatnou dne ....... Důvodem započtení je skutečnost, že společnost je zatížena splácením úvěru poskytnutého ...... úvěrovou smlouvou č. ...... ze dne ...... a její hospodářské výsledky nedosahují takové úrovně, aby byla schopna dluh vůči výše uvedenému akcionáři splatit.

 4. Závěr a ukončení mimořádné valné hromady.

S ohledem na výše uvedené body pořadu jednání valné hromady představenstvo navrhuje, aby valná hromada společnosti ......., a.s. přijala toto usnesení:

 1. valná hromada společnosti ........., a.s. se sídlem ......, IČ: ......, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v ..... oddíl ..., vložka ......, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek:

  1. základní kapitál má být zvýšen o částku ....... Kč, tj. ze stávající částky ........ Kč na částku ...... Kč, upisování akcií nad

Nahrávám...
Nahrávám...