dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor E: Návrh na výmaz zástavních práv z katastru nemovitostí (podle § 171 odst. 1 občanského zákoníku a § 2 zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem)

28.7.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor E: Návrh na výmaz zástavních práv z katastru nemovitostí (podle § 171 odst. 1 občanského zákoníku a § 2 zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem)

Stáhnout vzor

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Katastrální pracoviště České Budějovice

Lidická 11/124
370 86 České Budějovice

Navrhovatel 1: ABCD, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 8, Karolínská 650/1, PSČ 186 00
IČ: 406 00 275
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1111
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Rychlík, jednatel společnosti
Navrhovatel 2: CDEF, a.s.
se sídlem: Praha 4, Na dolinách 342, PSČ 147 00
IČ: 223 44 566
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2222
jejímž jménem jedná: Ing. Petr Havlík, předseda představenstva

Návrh na výmaz
zástavních práv z katastru nemovitostí

Jednou
Přílohy dle textu

I.

  1. Dne 20. 6. 2005 uzavřel navrhovatel 1, jako zástavní věřitel, s navrhovatelem 2, jako zástavním dlužníkem, zástavní smlouvu, jejímž předmětem bylo zajištění pohledávek navrhovatele 1 za dlužníkem, společností BETA MOBIL, s.r.o., IČ: 222 33 444, se sídlem: 370 07 České Budějovice, Antala Staška 1900, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1555 (dále jen "dlužník“) ve výši 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) vzniklých na základě či v souvislosti s Dealerskou smlouvou pro Autorizované Dealery počítačových serverů a Dealerskou Smlouvou pro Autorizované Dealery Servisu a Náhradních Dílů počítačových serverů uzavřených dne 1. 3. 2004 (dále jen "zástavní smlouva“).

  2. Předmětem zástavy byly dle zástavní smlouvy nemovitosti, a to stavba č.p. 1200, ostatní stavební objekt, postavená na pozemku parc. č. 2111/10, pozemek parc. č. 2111/12, zastavěná plocha, o výměře 1000 m2, pozemek parc. č. 2112/10, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3113 m2, pozemek parc. č. 2113/10, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 911 m2 a pozemek parc. č. 2114/31, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 410 m2, to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, pro okres a obec České Budějovice, kat. úz. České Budějovice 1 na LV č. 3000.

  3. Zástavní práva sjednaná zástavní smlouvou byla vložena k

Nahrávám...
Nahrávám...