dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor E: Dohoda o dočasném přidělení zaměstnanců dle § 308 a násl. ZP

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor E: Dohoda o dočasném přidělení zaměstnanců dle § 308 a násl. ZP

Stáhnout vzor

DOHODA

o dočasném přidělení zaměstnanců

uzavřená dle § 308 a násl. ZP

mezi

společností SLUNEČNICE s.r.o.

se sídlem Sluneční 5, 150 00 Praha 5, IČ: 33333333,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 3333,

povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané MPSV ČR č. j. 33333333

ze dne 3. 3. 2007, jednající panem Janem Slunečným, jednatelem

- dále jen "Poskytovatel

a

společností Větrník s.r.o.

se sídlem Větrná 15, 140 00, Praha 4, IČ: 48534412,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 555,

jednající panem Ing. Aloisem Větrným, jednatelem

- dále jen "Uživatel

následovně:

Článek 1
Předmět dohody

 1. Touto dohodou se Poskytovatel zavazuje dočasně přenechat Uživateli své zaměstnance uvedené v odst. 2 za účelem výkonu činnosti pro Uživatele na jím vybrané pracovní pozice a za níže uvedených podmínek (dále jen "dočasné přidělení zaměstnanců“). Poskytovatel prohlašuje, že zaměstnanci, které takto dočasně přiděluje k Uživateli, splňují požadavky stanovené Uživatelem na jejich kvalifikaci a délku odborné praxe a odpovídají potřebám a poptávce Uživatele.

 2. Dočasně přidělovanými zaměstnanci k výkonu práce pro Uživatele ve smyslu odst. 1 jsou:

  1. Jméno a příjmení: Ing. Marie Marečková

   Datum a místo narození: 5. 1. 1975, Pelhřimov

   Státní občanství: ČR

   Bydliště: Rumunská 13, PSČ: 130 00, Praha 3

   Název pracovní pozice u Uživatele: Hlavní účetní

   Kvalifikace a odborná schopnost:

   • 1998 VŠE Praha (hlavní specializace účetnictví a finanční řízení podniku)

   • certifikace svazu účetních – splněný druhý stupeň – bilanční účetní

   Den nástupu do práce u Uživatele: 1. 3. 2008

  2. Jméno a příjmení: Jaroslav Jaroušek

   Datum a místo narození: 10. 10. 1980, Písek

   Státní občanství: ČR

   Bydliště: Italská 5, PSČ: 333 33, Písek

   Název pracovní pozice u Uživatele: Účetní – junior

   Kvalifikace a odborná schopnost:

   • 1998 maturita Střední ekonomická škola Písek

   Den nástupu do práce u Uživatele: 1. 3. 2008

   (oba dále jen "dočasně přidělení zaměstnanci“).

 3. Zaměstnanci, přenechaní na základě této dohody k dočasnému výkonu práce pro Uživatele, zůstanou nadále v pracovněprávním vztahu výlučně k Poskytovateli. Práva a závazky mezi těmito zaměstnanci a Uživatelem po dobu jejich dočasného přidělení jsou vymezeny v této dohodě. Souhlas těchto zaměstnanců s jejich dočasným přidělením k Uživateli je obsažen v jejich pracovních smlouvách uzavřených s Poskytovatelem dne 1. 1. 2007. Dočasné přidělení těchto zaměstnanců k Uživateli bude realizováno na základě písemného pokynu vydaného Poskytovatelem v souladu s § 309 odst. 2 ZP.
 4. Dočasně přidělení zaměstnanci budou plně začleněni do pracovně-organizační struktury Uživatele. Po dobu dočasného přidělení bude Uživatel těmto zaměstnancům ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci, dávat jim k tomu účelu pokyny, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Uživatel však není oprávněn vůči zaměstnanci agentury práce činit právní úkony jménem Poskytovatele.

Článek 2
Vymezení služeb

Dočasné přidělení zaměstnanců dle čl. 1 této dohody zahrnuje následující služby Poskytovatele:

 • Přenechání zkušeného zaměstnance se znalostmi mzdového účetnictví na pozici hlavní účetní a junior účetní;

 • Zajištění profesního vzdělávání zaměstnanců dočasně přidělených k Uživateli na obě shora uvedené pracovní pozice formou interních a externích seminářů a školení;

 • Garance obsazení obou pozic zaměstnanci se srovnatelnou kvalifikací a zkušenostmi také v případě, že dojde z jakéhokoli důvodu k ukončení pracovního poměru mezi Poskytovatelem a některým z takto dočasně přidělených zaměstnanců, takže tento zaměstnanec (zaměstnanci) již nebude (nebudou) moci pro Uživatele dále pracovat, a dále v případě, že dojde k předčasnému ukončení dočasného přenechání zaměstnanců z důvodů uvedených v čl. 6 odst. 1 této dohody.

Článek 3
Doba trvání dohody a místo výkonu práce

 1. Zaměstnanci uvedení v čl. 1 odst. 2 této dohody budou vykonávat práci u Uživatele po dobu jednoho roku. Ukončení dočasného přidělení zaměstnanců k Uživateli před tímto obdobím je možné pouze za podmínek sjednaných v čl. 6 odst. 1 této dohody.

 2. Zaměstnanci uvedení v čl. 1 odst. 2 této dohody budou vykonávat práci pro Uživatele v sídle Uživatele uvedeném v záhlaví této dohody.

Článek 4
Úhrada nákladů

 1. Uživatel se zavazuje refundovat Poskytovateli po celou dobu trvání této dohody veškeré jeho náklady související s dočasně přidělenými zaměstnanci, zejména:

  1. hrubé měsíční mzdy poskytované Poskytovatelem dočasně přenechaným zaměstnancům v následující výši:

   • hlavní účetní: 30 000 Kč

   • junior účetní: 18 000 Kč;

  2. marže ve výši 15 840 Kč (marže vypočtena jako 33 % hrubé mzdy připadající celkově na oba dočasně přidělené zaměstnance);

  3. náklady na peněžitá a nepeněžitá plnění, jež budou dočasně přenechaným zaměstnancům poskytována nad rámec mzdy v souvislosti s jejich zaměstnáním, resp. výkonem práce pro Uživatele. Náklady na externí školení obou zaměstnanců budou Uživateli přeúčtovávány ve skutečně vzniklé výši. Interní školení budou prováděna ve vlastní režii a jejich náklady jsou již zahrnuty v marži;

  4. pojistné na sociální a zdravotní pojištění (35 % hrubé mzdy připadající celkově na oba dočasně přidělené zaměstnance, tzn. 16 800 Kč), které je Poskytovatel jako zaměstnavatel povinen odvádět za zaměstnance do příslušného pojistného systému;

  5. garance obstarání nové (náhradní) účetní stejné kvalifikace ve výši 15 000 Kč;

  6. částku představující náhradu škody, která zaměstnanci vznikla u Uživatele při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pokud byla uhrazena Poskytovatelem.

 2. Poskytovatel bude jakožto zaměstnavatel vyplácet zaměstnancům jejich mzdu, na kterou jim vzniká nárok dle pracovní smlouvy uzavřené s Poskytovatelem. Jedná se o mzdu, která je poskytována u

Nahrávám...
Nahrávám...