dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor - Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky, nevyúčtované zálohy

4.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.7
Vzor – Dohoda o srážkách ze mzdy – stravenky, nevyúčtované zálohy

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnavatel:

............................................................................

se sídlem ............................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ...........

jehož jménem jedná ...........................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

............................................................................

nar.: ....................................................................

bytem: ................................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto

dohodu o srážkách ze mzdy
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne ..................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ......................

1.2 Smluvní strany se dohodly, že zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci provést v každém kalendářním měsíci následující srážky ze mzdy:

  • úhrada za poskytnuté stravenky odpovídající hodnotě ............ % z celkové hodnoty v daném měsíci zaměstnancem převzatých stravenek nebo úhrada za závodní stravování,

  • nevyúčtované zálohy na cestovní náhrady,

  • nevyúčtované nebo nevrácené provozní zálohy či jiné peněžní prostředky,

  • náhrady pohonných hmot spotřebovaných při soukromých jízdách služebním motorovým vozidlem,

  • náhrady za

Nahrávám...
Nahrávám...