dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor - Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdy

4.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.5
Vzor – Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdy

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnavatel:

............................................................................

se sídlem ............................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ...........

jehož jménem jedná ...........................................

(dále jako " zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

............................................................................

nar.: ....................................................................

bytem: ................................................................

(dále jako " zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 143 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako " zákoník práce"), tuto

dohodu o bezhotovostní výplatě mzdy
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne ..................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ......................

1.2 Smluvní strany se dohodly, že zaměstnavatel bude ode dne nabytí účinnosti této dohody poukazovat zaměstnanci část mzdy ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bezhotovostním převodem na účet zaměstnance č.. ............................................ vedený u ........................, a to v pravidelném termínu výplaty mzdy.

1.3 Bezhotovostní výplatu části mzdy provede

Nahrávám...
Nahrávám...