dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor D: Sponzorská smlouva - sponzoring fotbalového družstva

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Sponzorská smlouva – sponzoring fotbalového družstva

Stáhnout vzor

Smluvní strany

................................................................

IČ: ...........................................................

se sídlem: ...............................................

jehož jménem jedná: ..............................

Bankovní spojení: ...................................

(dále jako "Oddíl“)

a

...............................................................

IČ: .........................................................

se sídlem: ..............................................

jehož jménem jedná: .............................

(dále jako "Sponzor“)

(Oddíl a Sponzor dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jako "občanský zákoník“) ve spojení s ustanovením § 628 a násl., tuto

Sponzorskou smlouvu

Čl. I.
Předmět smlouvy

  1. Předmětem této smlouvy je zejména závazek Sponzora poskytnout Oddílu finanční prostředky za účelem rozvoje mládežnického fotbalu v Oddíle a závazek Oddílu takto poskytnuté prostředky k tomuto účelu využívat.

Čl. II.
Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Sponzor se touto smlouvou zavazuje, že poskytne na podporu mládežnického fotbalu Oddílu peněžní částku ve výši ....................,- Kč, a to ve dvou stejných měsíčních splátkách. První splátku Sponzor převede bezhotovostně na účet Oddílu uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do ...................., druhou splátku pak nejpozději do ................... Závazek Sponzora uhradit splátku je splněn odepsáním peněžních prostředků z bankovního účtu Sponzora.

  2. Oddíl se zavazuje použít prostředky poskytnuté Sponzorem podle této smlouvy k rozvoji mládežnického fotbalu Oddílu, a to zejména na nákup tréninkových pomůcek včetně míčů, úpravu a údržbu fotbalového hřiště, které Oddíl užívá, nákup dresů a proplacení soustředění hráčů nebo jeho části. Oddíl se zavazuje využívat poskytnuté peněžní prostředky hospodárně a v rozsahu nezbytně nutném k pokrytí potřeb tréninkového procesu.

  3. Oddíl se zavazuje předložit Sponzorovi přehled přijatých a vynaložených finančních prostředků podle této smlouvy (dále jako "finanční přehled“), a to nejpozději do ...............................

Čl. III.
Ukončení účinnosti smlouvy a finanční vyrovnání

  1. Oddíl je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět. V tomto případě zašle písemné oznámení o výpovědi této smlouvy na adresu Sponzora uvedenou v záhlaví této smlouvy spolu se zpracovaným finančním přehledem. Doručením oznámení o výpovědi této smlouvy zaniká povinnost Sponzora poskytovat Oddílu jakékoliv peněžní prostředky podle této smlouvy.

  2. Sponzor může vypovědět smlouvu v případě, že Oddíl ve finančním přehledu neprokáže účelné vynaložení přijatých peněžních prostředků.

  3. V případě, že Sponzor z finančního přehledu zjistí, že ze strany Oddílu nebylo dosaženo účelného vynaložení prostředků, může požadovat navrácení poskytnutých peněžních prostředků až do výše rozdílu mezi přijatými a vynaloženými peněžními prostředky podle tohoto finančního přehledu, maximálně však do výše celkové částky Sponzorem poskytnuté. Sponzor může požadovat navrácení poskytnutých nevyužitých peněžních prostředků i v případě výpovědi smlouvy ze strany Oddílu podle čl. III. odst. 1. této smlouvy.

Čl. IV.
Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem

Nahrávám...
Nahrávám...