dnes je 24.4.2024

Input:

Vzor D: Smlouva o úpravě věci

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Smlouva o úpravě věci

Stáhnout vzor

.............................................

nar.: .....................................

bytem: .................................

(dále jako "objednatel“ na straně jedné)

a

...............................................

IČ: ..........................................

se sídlem: ...............................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ............., v oddíle .........., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: .............

(dále jako "zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 652 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jako "občanský zákoník“), tuto

Smlouvu o úpravě věci

I.
Předmět smlouvy

  1. Předmětem této smlouvy je zejména závazek zhotovitele upravit za podmínek stanovených v této smlouvě pro objednatele na míru svatební šaty dle jeho požadavků a zejména závazek objednatele zaplatit mu za to za podmínek stanovených v této smlouvě sjednanou odměnu.

II.
Úprava věci

  1. Zhotovitel tímto potvrzuje, že od objednatele při podpisu této smlouvy převzal dlouhé bílé svatební šaty z pravého hedvábí, s krátkým rukávem, horní díl pošit drobnými perličkami, spodní díl šatů hladký,....... (popis).

  2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele do .......... dnů od podpisu této smlouvy provést zkrácení a zúžení svatebních šatů, a to podle požadavků objednatele, které při podpisu této smlouvy od objednatele přijal a jejichž náčrt a uvedení potřebných mír objednatele je k této smlouvě přiložen jako její nedílná součást. Objednatel se zavazuje upravenou věc v tomto termínu od zhotovitele řádně převzít.

  3. Objednatel se za účelem řádného provedení úpravy věci zavazuje dostavit se na zkoušku svatebních šatů dne .............v ...........hod.

  4. Zhotovitel odpovídá objednateli za jakékoliv poškození či zničení upravované věci v době, kdy ji od objednatele převzal až do jejího řádného předání zpět objednateli.

III.
Odměna

  1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení úpravy svatebních šatů odměnu ve výši ................ (slovy: .................,- Kč) (dále jako "Odměna“). Odměna zahrnuje i úhradu nákladů spojených s provedenou úpravou (jehly, nitě aj.).

  2. Objednatel zaplatí zhotoviteli Odměnu v hotovosti při převzetí upravených svatebních šatů od zhotovitele. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli Odměnu v plné výši, objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není povinen mu upravenou věc vydat až do doby uhrazení

Nahrávám...
Nahrávám...