dnes je 23.5.2024

Input:

Vzor D: Smlouva o půjčce cenných papírů podle § 16a zákona o cenných papírech

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Smlouva o půjčce cenných papírů podle § 16a zákona o cenných papírech

Stáhnout vzor

.............................................

IČ: .......................................

se sídlem: ............................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .............., oddíl ......., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: ........................

(dále jako "věřitel“)

a

............................................

IČ: ......................................

se sídlem: ...........................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .............., oddíl ......., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: ........................

(dále jako "dlužník“)

(věřitel a dlužník dále též společně jako "smluvní strany“ nebo samostatně každý jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 16a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (dále jako "zákon o cenných papírech“), tuto

Smlouvu o půjčce cenných papírů

I.
Předmět smlouvy

Věřitel se touto smlouvou zavazuje převést na dlužníka do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy 20 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 20 000 Kč, emitovaných společností ........................, IČ: ..................., se sídlem ......................, zapsané v obchodním rejstříku vedeném .................., oddíl ............., vložka č. .............. (dále jako "Akcie“) a dlužník se zavazuje Akcie ve sjednané lhůtě od věřitele převzít a po uplynutí doby sjednané v této smlouvě je převést zpět na věřitele a zaplatit mu za jejich půjčení sjednanou úplatu.

II.
Doba trvání půjčky

  1. Smluvní strany se dohodly, že věřitel půjčuje dlužníkovi Akcie na dobu 1 roku ode dne předání Akcií dlužníkovi a dlužník se zavazuje Akcie v této době na věřitele převést. Dlužník je oprávněn Akcie věřiteli vrátit i

Nahrávám...
Nahrávám...