dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor D: Smlouva o obchodním zastoupení se sjednanou konkurenční doložkou

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Smlouva o obchodním zastoupení se sjednanou konkurenční doložkou

Stáhnout vzor

Smlouva
o obchodním zastoupení

(dále jen "smlouva“)

uzavřená mezi

smluvními stranami:

KOPA a.s.

se sídlem: Kostřínská 138, 460 13 Liberec XIII

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, vložka 555, oddíl: C

jednající členem představenstva Jaromírem Koblihou

IČ: 111 11 111; DIČ: CZ11111111

(dále také jen "zastoupený“)

a

Jaroslav Kutner

bytem: Kutná 17, 460 10 Liberec X

IČ: 222 22 222; DIČ: 22222222

č. úč.: 22222222/0300

(dále také jen "obchodní zástupce“)

(a společně též "smluvní strany“)

dle § 652 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

I.
Úvodní ustanovení

 1. Zastoupený je společností, jejímž předmětem podnikání je především prodej kancelářské techniky – kopírovacích strojů značky RICOH.

 2. Obchodní zástupce je nezávislým podnikatelem, který má zájem vyhledávat pro zastoupeného vhodné obchodní partnery a vyvíjet činnosti směřující ke sjednávání a uzavírání níže definovaných obchodů, a to jménem zastoupeného a na jeho účet.

 3. Zastoupený prohlašuje a zaručuje se obchodnímu zástupci, že:

  1. je akciovou společností, která je založena a řádně registrována a právoplatně působí podle zákonů ČR;

  2. je vybaven všemi nezbytnými oprávněními tak, aby mohl provozovat svou podnikatelskou činnost v souladu se svým zápisem v obchodním a živnostenském rejstříku;

  3. uzavření této smlouvy, ani uskutečnění transakcí zamýšlených v tomto dokumentu neporušuje žádnou dohodu, závazek, rozsudek nebo příkaz, ve kterém je zastoupený dotčenou stranou.

 4. Obchodní zástupce prohlašuje a zaručuje se zastoupenému, že:

  1. je právně způsobilý a že je v souladu s příslušnými platnými právními předpisy oprávněn pro zájemce vykonávat činnost obchodního zástupce pro prodej kancelářské techniky a další činnost smluvenou v této smlouvě a je k této činnosti odborně i právně způsobilý;

  2. je vybaven všemi nezbytnými oprávněními tak, aby mohl provozovat činnost obchodního zástupce v souladu se svým zápisem v živnostenském rejstříku;

  3. uzavření této smlouvy, ani uskutečnění transakcí zamýšlených v tomto dokumentu, neporušuje žádnou dohodu, závazek, rozsudek nebo příkaz, ve kterém je obchodní zástupce dotčenou stranou.

II.
Předmět smlouvy

 1. Touto smlouvou se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání níže definovaných kupních smluv; zastoupený se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci za jeho činnost úplatu za podmínek a ve výši stanovené v článku IV. této smlouvy (dále jen "provize“).

 2. V rámci této smlouvy se obchodní zástupce zavazuje zejména:

  1. vyhledávat zájemce o uzavření kupních smluv se zastoupeným, které se budou týkat prodeje kancelářské techniky – kopírovacích strojů značky RICOH a náhradních dílů, doplňků a příslušenství těchto kopírovacích strojů (dále jen "kupní smlouvy“)

  2. jednat se zájemci o obchodních podmínkách kupních smluv, zejména o ceně, množství zboží, termínu dodávky, přepravních podmínkách apod., sdělovat je zastoupenému a navrhovat mu uzavření vhodných obchodů.

 3. Předmětem kupních smluv může být pouze kopírovací technika uvedená v aktuálním ceníku zastoupeného. Obchodní zástupce je povinen se vždy seznámit s aktuálním ceníkem zastoupeného. Zastoupený se zavazuje zasílat aktuální ceník zastoupenému vždy na vědomí, a to na emailovou adresu zastou@zastou.cz.

 4. Obchodní zástupce je povinen a oprávněn vyvíjet činnost dle této smlouvy pouze na území Prahy a Středočeského kraje. Tato smlouva je uzavírána jako smlouva nevýhradní.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Práva a povinnosti obchodního zástupce:

  1. Obchodní zástupce je povinen svou činnost dle této smlouvy vyvíjet s veškerou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny zastoupeného. Obchodní zástupce je povinen upozornit zastoupeného na případnou nevhodnost udělených pokynů. Od pokynů zastoupeného se může obchodní zástupce odchýlit jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu zastoupeného a obchodní zástupce nemůže včas obdržet souhlas zastoupeného. Ani v těchto naléhavých záležitostech se obchodní zástupce nesmí od pokynů zastoupeného odchýlit v případech, kdy mu to zastoupený výslovně zakázal.

  2. Obchodní zástupce je povinen zajistit a předkládat závazné poptávky klientů a předat je neprodleně zastoupenému k posouzení a zpracování návrhu příslušné smlouvy.

  3. Obchodní zástupce je oprávněn na základě této smlouvy činit právní úkony – uzavírat kupní smlouvy, které zastoupený zpracoval dle předchozího odstavce – jménem zastoupeného. Za tímto účelem vystaví zastoupený obchodnímu zástupci plnou moc. Bez udělené plné moci není obchodní zástupce oprávněn jménem zastoupeného kupní smlouvy uzavírat. Obchodní zástupce však není oprávněn přijímat za zastoupeného jakékoliv finanční či jiné plnění.

  4. Obchodní zástupce je povinen uzavírat kupní smlouvy jménem zastoupeného nebo navrhovat uzavření kupních smluv především s kupujícími, u nichž jsou předpoklady, že své závazky splní. Obchodní zástupce však za splnění závazků neručí; respektive ručí pouze v těch případech, v nichž se k tomu písemně zaváže a obdrží-li za převzetí ručení odměnu.

  5. Obchodní zástupce je povinen spolupůsobit v rámci svého závazku při uskutečňování uzavřených obchodů podle pokynů zastoupeného a v zájmu zastoupeného, které jsou nebo musí být obchodnímu zástupci známé, zejména při řešení nesrovnalostí, jež vzniknou z uzavřených obchodů.

  6. Obchodní zástupce je povinen podávat nejméně jednou týdně (jinak vždy k žádosti zastoupeného) zastoupenému informaci o vývoji trhu a všech okolnostech důležitých pro zájmy zastoupeného, zejména pro jeho rozhodování související s uzavíráním obchodů.

  7. Pokud nebude moci obchodní zástupce svou činnost dle této smlouvy vykonávat, je povinen o tom zastoupenému bez odkladu podat zprávu.

  8. Obchodní zástupce nesmí sdělit údaje získané od zastoupeného při své činnosti bez souhlasu zastoupeného jiným osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy zastoupeného. Tato povinnost trvá i po skončení smlouvy o obchodním zastoupení.

  9. Obchodní zástupce je povinen pro potřebu zastoupeného uchovat doklady, jež nabyl v souvislosti s činností uskutečňovanou dle této smlouvy, respektive obchodní zástupce je povinen všechny doklady předat zastoupenému.

 2. Práva a povinnosti zastoupeného:

  1. Zastoupený je povinen ve vztazích s obchodním zástupcem jednat poctivě a v dobré víře.

  2. Zastoupený je povinen poskytnout zástupci nezbytnou dokumentaci, která se vztahuje k předmětu obchodů – zejména je zastoupený povinen předat obchodnímu zástupci v dostatečném množství propagační materiály, letáky, ceníky apod. Obchodní zástupce si bude tuto dokumentaci přebírat v sídle zastoupeného.

  3. Zastoupený je povinen předávat obchodnímu zástupci konkrétní nabídky pro zákazníky svých produktů, které musí obsahovat podstatné náležitosti pro sjednání kupních smluv, a neprodleně se vyjadřovat ke stanoviskům a dotazům obchodního zástupce k takto zaslaným nabídkám. Zastoupený je oprávněn udělovat obchodnímu zástupci závazné pokyny k uzavření obchodních smluv s konkrétními zájemci.

  4. Zastoupený je povinen obstarat obchodnímu zástupci informace nezbytné k plnění závazků ze smlouvy o obchodním zastoupení, zejména v rozumné

Nahrávám...
Nahrávám...