dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor D: Smlouva o dílo, jejímž předmětem je software

11.10.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Smlouva o dílo, jejímž předmětem je software

Stáhnout vzor

1. Objednatel: ...........................................................
IČ: .....................................................
DIČ: ...................................................
Zapsaný u: ........................................
Jednající: ...........................................
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: ...........................................................
IČ: .....................................................
DIČ: ...................................................
Zapsaný u: ........................................
Jednající: ...........................................
(dále jen zhotovitel)

uzavřeli tuto

SMLOUVU

I.
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek v této smlouvě uvedených vytvoří pro objednatele počítačový program skladové evidence pro cca 800 000 druhů zboží, který bude síťovým provozem pro 6 pracovišť. Program musí umožňovat obsluhu osobami s průměrnými znalostmi jednoduchých počítačových úkonů.

1.2 Objednatel je povinen do 10 dnů od podpisu této smlouvy předat zhotoviteli seznam požadavků, které má splňovat zhotovitelem vytvořený program.

1.3 Zhotovitel navrhne objednateli, jaký příslušný hardware pro daný program má zakoupit. Po dodání hardware do sídla objednatele provede zhotovitel jeho instalaci společně s instalací vytvořeného programu. Dále pak zaškolí pracovníky objednatele s obsluhou programu. Součástí závazku zhotovitele je i přehledný návod potřebný k používání jím vytvořeného programu ve 20 vyhotoveních.

1.4 Instalací programu, který úplně pokrývá požadavky objednatelem zadané, do počítače, jeho vyzkoušením, zaškolením pracovníků objednatele a předáním stručného návodu se považuje dílo za dokončené.

1.5 O předání a převzetí díla bude sepsán oběma účastníky této smlouvy zápis, který za objednatele se zmocňuje podepsat pan ................... a za zhotovitele ................... .

II.
Čas plnění

Předmět této smlouvy - počítačový program skladové evidence - bude předán objednateli do 3 měsíců od data předání požadavků objednatele na splnění účelu programu. Do této doby se započítává i čas potřebný k zaškolení pracovníků objednatele k obsluze programu.

III.
Cena

3.1 Cena za předmět této smlouvy se sjednává na částku ........... Kč (slovy ...............) + DPH v zákonné výši. Součástí této ceny je vyzkoušení programu, zaškolení pracovníků objednatele a dodání návodu.

3.2 Objednatel je povinen poskytnout zálohu ve výši ................ Kč (slovy ...............), kterou uhradí na

Nahrávám...
Nahrávám...