dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor D: Kupní smlouva o prodeji bytové jednotky

16.7.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Kupní smlouva o prodeji bytové jednotky

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

 1. Manželé

  ......................................................................... , nar. ............................
  ......................................................................... , nar. ............................

  Oba bytem: .............................................................................................
  Bankovní spojení: ....................................................................................
  Číslo účtu: .............................................................................................

  (dále jen "prodávající“)

  a

 2. Paní: ........................................................................................................
  RČ: ..................................................................................................
  Bytem: .....................................................................................................

  (dále jen "kupující“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů tuto

kupní smlouvu:

I. Prohlášení prodávajících

 1. Prodávající mají na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru uzavřené dne .......... s SBD ............, sídlem ....... IČ: ..... ve společném jmění manželů reálně vymezenou bytovou jednotku č. ....../.., tj. byt o velikosti ....... s příslušenstvím, sestávající z kuchyně o výměře ..... m2, pokoje o výměře ...... m2, předsíně o výměře ...... m2, lodžie o výměře ...... m2, pokoje o výměře ....... m2, pokoje o výměře ....... m2, WC + koupelny o výměře ....... m2, sklepa o výměře ..... m2, umístěný v ...nadzemním podlaží objektu bydlení čp. ... postaveného na pozemku parc. č. ..../.. objektu bydlení čp. ..... postaveného na pozemku parc. č. ..../.., objektu bydlení čp. ... postaveného na pozemku parc. č. ..../.., objektu bydlení čp. ... postaveného na pozemcích parc. č. ..../.. a ..../.., a objektu bydlení čp. ... postaveného na pozemku parc. č. ..../.., v obci ....., kat. území ......, pod evidenční adresou ........, ............ Předmětný byt má celkovou výměru (bez lodžie) ..... m2 a přísluší k němu sklepní kóje č. ... umístěná v suterénu domu.

  Poznámka:
  Jedná se o vzor smlouvy kupní k bytové jednotce nacházející se v typickém panelovém domě s tzv. "více vchody“ na velkém sídlišti. Jde o poměrně běžnou záležitost, kdy dochází k prodeji bytové jednotky v domě s více č. p. stojící na více pozemcích.
 2. Součástí bytu jsou veškeré jeho vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, odpadů, elektroinstalace apod. kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). K bytu dále patří podlahové krytiny, nenosné příčky, dveře a okna v bytu.
  Předmětný byt je ohraničen:

  • vstupními dveřmi do bytu včetně zárubně,

  • uzavíracími ventily přívodu vody (jestliže ventily nejsou na přívodním vedení pro byt, počíná vnitřní instalace odbočením přívodu pro byt od stoupacího vedení),

  • hlavním jističem elektroinstalace umístěným před elektroměrem s tím, že elektroměr je majetkem příslušného rozvodného závodu (tzn., že vnitřní instalace bytu počíná hlavními pojistkami - hlavním jističem umístěným na chodbě domu nebo uvnitř bytu),

  • obvodovým zdivem bytu.

 3. K vlastnictví jednotky patří a předmětem převodu dle této smlouvy je spoluvlastnický podíl o velikosti ......../...... na společných částech budovy sestávající z objektu bydlení čp. .... postaveného na pozemku parc. č. ..../.. objektu bydlení čp. .... postaveného na pozemku parc. č. ..../.., objektu bydlení čp. ... postaveného na pozemku parc. č. ..../.., objektu bydlení čp. .... postaveného na pozemcích parc. č. ..../.. a ..../.., a objektu bydlení čp. .... postaveného na pozemku parc. č. ../...

  Společnými částmi budovy se pro potřeby této smlouvy zejména rozumí:

  • základy vč. izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí,

  • konstrukce střechy, svody dešťové vody,

  • hlavní svislé a vodorovné konstrukce,

  • vchody a vstupní domovní dveře, zádveří,

  • schodiště, okna, dveře a balkony (lodžie) přímo přístupné ze společných částí,

  • chodby,

  • sušárny, prádelny včetně vybavení, kočárkárny, úklidové místnosti apod.,

  • rozvody tepla, vody, kanalizace, elektřiny, společné televizní antény (i jsou-li umístěny mimo dům), odsávání a větrání vč. ventilátorů,

  • výtahy vč. výtahové šachty a strojovny,

  • domovní elektroinstalace.

 4. K vlastnictví jednotky patří a předmětem převodu dle této smlouvy je i spoluvlastnický podíl o velikosti .../...... na pozemcích parc. č. ..../.., parc. č. ..../.. parc. č. ..../.., parc. č. ..../.., parc. č. ..../.. a parc. č. ..../.., zastavěná plocha.

 5. Jednotka je takto pro prodávající vlastnicky zapsána v katastru nemovitostí pro obec ....., kat. území ......... na LV č. ..... vedeném Katastrálním úřadem .........., pracoviště.........

II.
Předmět smlouvy

Prodávající touto smlouvou prodávají kupující bytovou jednotku č. .../., tj. byt o velikosti .... s příslušenstvím, sestávající z kuchyně o výměře ..... m2, pokoje o výměře ..... m2, předsíně o výměře ..... m2, lodžie o výměře ..... m2, pokoje o výměře ..... m2, pokoje o výměře ..... m2, WC + koupelny o výměře ..... m2, sklepa o výměře ..... m2, umístěný v .... nadzemním podlaží objektu bydlení čp. .. postaveného na pozemku parc. č. ..../.., objektu bydlení čp. .... postaveného na pozemku parc. č. ..../.., objektu bydlení čp. .... postaveného na pozemku parc. č. ..../.., objektu bydlení čp. .... postaveného na pozemcích parc. č. ..../.. a .../.., a objektu bydlení čp. ... postaveného na pozemku parc. č. ..../.., spoluvlastnický podíl o velikosti ....../....... na společných částech budovy sestávající z objektu bydlení čp. .... postaveného na pozemku parc. č. ..../.., objektu bydlení čp. .... postaveného na pozemku parc. č. ..../.., objektu bydlení čp. .... postaveného na pozemku parc. č. ..../.., objektu bydlení čp. ..... postaveného na pozemcích parc. č. ..../.. a ..../.., a objektu bydlení čp. .... postaveného na pozemku parc. č. ..../.., a spoluvlastnický podíl o velikosti ...../...... na pozemcích parc. č. ..../.., parc. č. ..../.., parc. č. ..../.., parc. č. ..../.., parc. č ..../.. a parc. č. ..../.., zastavěné ploše, vše v obci ........, kat. území ......., se vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a závazky s prodávanou jednotkou a spoluvlastnickými podíly spojenými, a kupující tyto od prodávajících kupuje a přijímá je do svého výlučného vlastnictví.

III.
Kupní cena a způsob její úhrady

 1. Kupní cena prodávané bytové jednotky včetně shora specifikovaných spoluvlastnických podílů byla účastníky této smlouvy sjednána na celkovou částku ...... Kč (slovy: ................ korunčeských).

 2. První část kupní ceny ve výši ............ Kč (slovy: ...... korunčeských) byla složena kupující před podpisem této kupní smlouvy na účet prodávajících vedený u ........., č. ú. ....../......

 3. Druhá část kupní ceny ve výši ........ Kč (slovy: ......... korunčeských) byla složena kupující před podpisem této kupní smlouvy na účet prodávajících vedený u ..........., č. ú. ........./..., poté, kdy byly na tento účet prodávajících převedeny prostředky z úvěru ze stavebního spoření poskytnutého kupující stavební spořitelnou .......... a.s.

 4. Zůstatek kupní ceny ve výši ......... Kč (slovy: .......... korunčeských) bude uhrazen kupující prodávajícím z hypotečního úvěru poskytnutého kupující ............... (dále jen "Banka") a převeden bezhotovostním způsobem na účet prodávajících vedený u ............................., č. ú. ......../.... nejpozději do ..... pracovních dnů poté, kdy Bance budou předloženy všechny následující listiny:

  1. návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí opatřený podacím razítkem příslušného katastrálního úřadu,

  2. kopie návrhu na povolení vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí dle této smlouvy opatřená prezentačním razítkem příslušného katastrálního úřadu,

  3. čestné prohlášení zástavců ............, RČ ......... a ........... RČ ........ oba bytem ........, ve kterém bude uvedeno, že od data vystavení výpisu z katastru nemovitostí ke dni ...... nebyly na nemovitost specifikovanou v čl. I. této smlouvy podniknuty žádné právní kroky, které by vedly k omezení převodu této nemovitosti, nebo které by znemožnily vklad zástavního práva ve prospěch Banky k této nemovitosti v prvním pořadí nebo které by ji jinak zatížily.

 5. Shora uvedeným způsobem bude celá kupní cena beze zbytku uhrazena.

 6. V případě, kdy návrh na povolení vkladu práva vlastnického dle této smlouvy by byl pravomocně zamítnut, nebo v případě, kdy jím zahájené řízení by bylo pravomocně zastaveno, platnost této smlouvy zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si již poskytnutá plnění, plnění poskytnutá Bankou budou vrácena přímo Bance a obě strany se zavazují k součinnosti při výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí. Povinnost vrátit již poskytnutá plnění platí i pro případ platného odstoupení od této smlouvy.

IV.
Zástavní právo k bytové jednotce

Kupující bere na vědomí, že po podpisu této smlouvy, nejpozději však do doby podání návrhu na vklad vlastnického práva, bude prodávajícími uzavřena zástavní smlouva o zřízení zástavního práva k prodávané nemovitosti ve prospěch hypoteční banky .........., za účelem zajištění splacení úvěru, který bude poskytnut kupující k úhradě části kupní ceny z titulu smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru. Kupující se zřízením tohoto zástavního práva prodávajícími výslovně souhlasí.

V.
Předání a převzetí bytové jednotky

 1. Vlastnické právo k převáděné bytové jednotce i k souvisejícím spoluvlastnickým podílům vymezeným touto smlouvou přejde na kupující vkladem

Nahrávám...
Nahrávám...