dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor D - Jednací řád valné hromady

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D - Jednací řád valné hromady

Stáhnout vzor

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
VYMERUN s.r.o.

IČ: 563 28 965, se sídlem Růžová 13, 101 00 Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C,
vložce č. 67961

§ 1
Úvodní ustanovení

Tento jednací řád upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání a jednání valné hromady společnosti Vymerun s.r.o. (dále jen "Společnost“), včetně způsobu přijímání usnesení.

§ 2
Svolávání jednání valné hromady

 1. Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami s uvedením místa, doby a programu jednání.

 2. Písemné pozvání se doručí každému účastníku valné hromady nejpozději 2 týdny před jednáním.

 3. Na jednání valné hromady mohou být přítomni na základě pozvání i další osoby, jestliže proti jejich přítomnosti nevznese v průběhu zasedání valné hromady nesouhlas alespoň čtvrtina přítomných účastníků.

§ 3
Příprava valné hromady

 1. Přípravu jednání valné hromady zajišťuje její svolavatel.

 2. V rámci přípravy jednání valné hromady svolavatel zejména zajistí dobu a místo jednání a jeho organizační a technické zabezpečení.

 3. Písemné podkladové materiály jsou účastníkům Valné hromady zasílány zpravidla spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

 4. Pořad jednání valné hromady schválí valná hromada ihned po jmenování svých orgánů.

§ 4
Zahájení valné hromady

 1. Před zahájením jednání stvrzují účastníci svoji účast vlastnoručním podpisem do listiny účastníků.

 2. Nesejde-li se dostatečný počet společníků Společnosti, nebo klesne-li jejich počet na zasedání pod hranici usnášeníschopnosti, svolá svolavatel této valné hromady do 20 dnů nové jednání k projednání téhož, případně zbývajících bodů programu.

 3. Na valnou hromadu může každý společník pozvat maximálně jednoho svého poradce.

 4. Nedostaví-li se do 30 minut od doby určené k zahájení valné

Nahrávám...
Nahrávám...