dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor D: Dohoda všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 ObchZ

29.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Dohoda všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 ObchZ

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

N 623/2012
NZ 634/2012


Notářský zápis

sepsaný dne 12. 7. 2012 (slovy: dvanáctého července roku dvatisíce dvanáct) notářkou JUDr. Elen Markovou, se sídlem Podolská 256/74, Praha 4, PSČ 140 00, v sídle společnosti DROHEDA Investment a.s., na adrese Počátecká 1287/7, Praha 4, PSČ 140 00

na žádost společnosti DROHEDA Investment a.s., se sídlem Počátecká 1287/7, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 541 10 981, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5416

za přítomnosti účastníků:

  1. Ing. Petr Opletal, nar. 8. srpna 1963, bytem Praha 2, Francouzská 231/12, PSČ 120 00, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem.

  2. BMC Servis, s.r.o., se sídlem Panská 391/12, Brno, PSČ 602 00, IČ 548 65 417, jednající Mgr. Janem Rosou, nar. 13. února 1980, bytem Hybešova 3, Brno, PSČ 602 00, jednatelem společnosti. Existence společnosti BMC Servis, s.r.o. a oprávnění jejím jménem jednat byly doloženy výpisem z obchodního rejstříku společnosti BMC Servis, s.r.o. ze dne 12. 7. 2012. Tento výpis z obchodního rejstříku tvoří Přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu.

  3. Mgr. Václav Horský, nar. 26. září 1975, bytem Praha 4, Zelený Pruh 589/16, PSČ 147 00, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem.


uzavírajících tuto


Dohodu všech akcionářů společnosti
DROHEDA Investment a.s.
dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku


Za prvé: Výše uvedení účastníci prohlašují, že jsou akcionáři obchodní společnosti DROHEDA Investment a.s., se sídlem Počátecká 1287/7, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 541 10 981, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5416 (dále jen "Společnost“), což dokládají výpisem ze seznamu akcionářů společnosti pořízeným k dnešnímu dni.

Za druhé: Původní základní kapitál Společnosti činí 2 000 000 Kč (slovy: dvamiliony korun českých). Ing. Petr Opletal vlastní 6 (šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč, což představuje 30 % základního kapitálu společnosti. Obchodní společnost BMC Servis s.r.o. vlastní 8 (osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč, což představuje 40 % základního kapitálu společnosti, a Mgr. Václav Horský vlastní 6 (šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč, což představuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Za třetí: Mimořádná valná hromada Společnosti dne 28. května 2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky 2 000 000 Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na částku 10 000 000 Kč (slovy: desetmilionů korun českých), tedy o částku 8 000 000 Kč (slovy: osmmilionů korun českých), a to upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva akcionářů na základě dohody dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku s tím, že každý akcionář upíše část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Nahrávám...
Nahrávám...