dnes je 23.5.2024

Input:

Vzor D: Dohoda o zániku zástavního práva (podle § 170 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku)

28.7.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Dohoda o zániku zástavního práva (podle § 170 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku)

Stáhnout vzor

           
1. obchodní firma: ABCD, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 8, Karolínská 650/1, PSČ 186 00
IČ: 406 00 275
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1111
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Rychlík, jednatel společnosti
jako zástavní věřitel (dále jen "zástavní věřitel“)
na straně jedné
a
2. obchodní firma: CDEF, a.s.
se sídlem: Praha 4, Na dolinách 342, PSČ 147 00
IČ: 223 44 566
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2222
jejímž jménem jedná: Ing. Petr Havlík, předseda představenstva
jako zástavce (dále jen "zástavce“)
na straně druhé

společně též jako "smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník“), tuto

Dohodu o zániku zástavního práva

I.

  1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 6. 2005 uzavřena zástavní smlouva, jejímž předmětem bylo zajištění pohledávek zástavního věřitele za zástavcem ve výši 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) vzniklých na základě či v souvislosti s Dealerskou smlouvou pro Autorizované Dealery počítačových serverů a Dealerskou Smlouvou pro Autorizované Dealery Servisu a Náhradních Dílů počítačových serverů uzavřených dne 1. 3. 2004 (dále jen "zástavní smlouva“).

  2. Předmětem zástavy byly dle zástavní smlouvy nemovitosti, a to stavba č.p. 1200, ostatní stavební objekt, postavená na pozemku parc. č. 2111/10, pozemek parc. č. 1111/10, zastavěná plocha, o výměře 1000 m2, pozemek parc. č. 2112/10, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3113 m2, pozemek parc. č. 2113/10, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 911 m2 a pozemek parc. č. 2114/31, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 410 m2, to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, pro okres a obec České Budějovice, kat. úz. České Budějovice 1 na LV č. 3000.

II.

  1. Zajištěné pohledávky dle čl. I. stále trvají a budou vznikat i do budoucna.

  2. Smluvní strany touto dohodou ruší zástavní práva zřízená k nemovitostem uvedeným v čl. I. odst. 2 této dohody s tím, že účinky této dohody nastanou za následujících podmínek:

    1. pohledávky zástavního věřitele dle čl. I budou nadále zajištěny zástavním právem vloženým k nemovitostem uvedeným v čl. III. této dohody, a to až do výše 8 000 000 Kč, a zároveň

    2. vklad zástavního práva k nemovitostem uvedeným v čl. III bude zástavnímu věřiteli prokázán předložením originálu výpisu z katastru nemovitostí.

  3. Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne splnění podmínek dle odstavce 2 tohoto článku se zástavní věřitel zavazuje podat ke Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, návrh na výmaz zástavního práva zřízeného k nemovitostem uvedeným v čl. I. odst. 2 této dohody.

III.

Zástavní právo, jímž budou nadále zajištěny pohledávky zástavního věřitele dle čl. I této dohody, a to až do výše 8 000 000 Kč, bude vloženo k následujícím nemovitostem: budova bez č.p. – garáž, postavená na parcele č. 2311/1 o výměře 1111 m2 a pozemek parc. č. 2311/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2222 m2, vše zapsané na LV č. 3001, pro Katastrální území České Budějovice 7,

Nahrávám...
Nahrávám...