dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor D: Blankosměnka a smlouva o půjčce s vyplňovacím ujednáním

26.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Blankosměnka a smlouva o půjčce s vyplňovacím ujednáním

Stáhnout vzor

Blankosměnka a smlouva o půjčce s vyplňovacím ujednáním

V Praze dne 1. ledna 2006

Dne ......................... zaplatím na zajištění půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 1. 1. 2006 za tuto směnku v Praze 1, Národní 26, částku .................... Kč (slovy: .......................................... ............................................. korun českých) panu Janu Novému.

...........................................
Ing. René Král
Praha 1, Národní 26

Smluvní strany:

         
1. Pan: Jan Nový
bytem: Praha 1, Mostecká 3
(dále jen "věřitel“)
a
2. Pan: Ing. René Král
bytem: Praha 1, Národní 26
(dále jen "dlužník“)

spolu uzavírají podle § 657 a násl. občanského zákoníku tuto

smlouvu o půjčce

I.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou věřitel poskytuje dlužníkovi finanční částku ve výši 80.000 Kč (dále jen "půjčka“) a dlužník se zavazuje vrátit věřiteli půjčku za podmínek touto smlouvou stanovených.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

Věřitel poskytl dlužníkovi v hotovosti půjčku v plné výši při podpisu

Nahrávám...
Nahrávám...