dnes je 23.5.2024

Input:

Vzor C Žaloba na zrušení rozhodčího nálezu

11.8.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C Žaloba na zrušení rozhodčího nálezu

Stáhnout vzor

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

V Praze dne 10. 6. 2010

     
Žalobce: Novoměstská podnikatelská, spol. s r. o.
se sídlem Praha 10, Za hrádečkem 45, 100 00
Žalovaný: PODNIKAVÁ a. s.
se sídlem Praha 5, K Oboře 76, PSČ 150 00
IČ 12345678

o zrušení rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR ze dne 2. 6. 2010, Rsp 1234/09

DVOJMO

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu

Přílohy:

– rozhodčí nález Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR ze dne 2. 6.2010, Rsp 1234/09

– dále dle textu

Dne 4. 6. 2010 obdržel žalobce rozhodčí nález Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR ze dne 2. 6. 2010, Rsp 1234/09 (dále jen "rozhodčí nález“), kterým bylo žalobci (jako žalované straně v rozhodčím řízení) uloženo zaplatit žalovanému (jako žalující straně v rozhodčím řízení) částku ve výši 2 553 000 Kč, spolu s úrokem z prodlení v sazbě 0,05 % z uvedené částky jdoucím denně od 2. 2. 2010, a spolu s náklady rozhodčího řízení ve výši 118 000 Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

Žalobce tímto podává ve smyslu § 31 písm. b) a e) zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZRŘ“), tuto žalobu na zrušení shora uvedeného rozhodčího nálezu.

I.

Tuto svou žalobu žalobce odůvodňuje především skutečností, že byl rozhodčí nález vydán ve věci, v níž nebyla platně uzavřena rozhodčí smlouva mezi stranami.

Žalovaný podal svou žalobu k Rozhodčímu soudu při HK ČR a AK ČR, kterou bylo zahájeno rozhodčí řízení vedené uvedeným rozhodčím soudem pod Rsp 1234/09, s odvoláním na rozhodčí doložku, jež měla být obsažena v Rámcové kupní smlouvě ze dne 1. 6. 2009. Žádná taková rámcová kupní smlouva a tedy ani rozhodčí smlouva (ve formě rozhodčí doložky) však mezi žalobcem a žalovaným platně uzavřena nebyla.

Mezi žalobcem a žalovaným byl při jejich obchodní spolupráci diskutován návrh rámcové kupní smlouvy, kterou by strany mezi sebou upravily základní pravidla jejich vzájemné obchodní spolupráce. Tato smlouva však nebyla uzavřena – dne 1. 6. 2009 sice došlo k jejímu parafování na úrovni obchodních zástupců obou stran, nicméně k podpisu jménem žalobce nikdy nedošlo, když se žalobce rozhodl tuto smlouvu se žalovaným neuzavřít.

K uzavření rámcové kupní smlouvy tak nikdy nedošlo a ze stejného důvodu nebyla mezi stranami uzavřena ani rozhodčí smlouva, jejíž návrh byl obsažen v návrhu rámcové kupní smlouvy v čl. XII. odst. 6. Žalobce a žalovaný se tedy písemně nedohodli na tom, že jejich spory budou rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a uvedený rozhodčí soud tak neměl pravomoc k rozhodování ve věci Rsp 1234/09.

Žalobce zdůrazňuje, že nedostatek pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení namítl, a to ve své žalobní odpovědi ze dne 17. 3. 2010, která byla jeho prvním úkonem v uvedeném řízení. Přesto rozhodčí senát rozhodující ve věci Rsp 1234/09 k této námitce žalobce nepřihlédl, nijak se s ní nevypořádal a přes tuto důvodnou námitku žalobce vydal dne 2. 6. 2010 napadený rozhodčí nález.

Dle § 31 písm. b) ZRŘ platí, že rozhodčí nález bude zrušen, pokud je rozhodčí smlouva, ze které rozhodci odvozují

Nahrávám...
Nahrávám...