dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor C: Výpověď nájmu bytu pronajímatelem

24.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Výpověď nájmu bytu pronajímatelem

Stáhnout vzor

Nájemce

........................................

nar.: ...............................

bytem: ...........................


V .................. dne ................


Věc: Výpověď nájmu bytu

Vážený pane,

tímto Vám jako nájemci vypovídám ve smyslu ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jako " občanský zákoník“), nájem bytu č. ............., o celkové obytné podlahové ploše ................, který se nachází v ............... nadzemním podlaží domu č.p. ............v ulici ................, obec .................. (dále jen "Byt“). Nájemní vztah k Bytu vznikl na základě nájemní smlouvy uzavřené dne ................. ve znění pozdějších dodatků č. ...............

Výpovědní lhůta je tříměsíční a začne běžet v souladu s ustanovením § 710 odst. 2 občanského zákoníku prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž Vám bude tato výpověď doručena, a nájem skončí posledním dnem třetího kalendářního měsíce, od kterého začala běžet výpovědní lhůta, tedy ..................., a uplyne dne ..................

Důvodem, pro který Vám vypovídám nájem bytu, je skutečnost, že jste hrubě

Nahrávám...
Nahrávám...