dnes je 19.5.2024

Input:

Vzor C: Stanovy bytového družstva (založeného za účelem privatizace bytového domu)

4.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Stanovy bytového družstva (založeného za účelem privatizace bytového domu)

Mgr. Pavla Krejčí

Stáhnout vzor

S T A N O V Y
Bytového družstva Koníčkova 55

Část I.
Základní ustanovení

Článek 1
Obchodní firma a sídlo družstva

 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Koníčkova 55

 2. Sídlem družstva je: Praha

 3. Bytové družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založeného za účelem zajištění bytových potřeb svých členů.

 4. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva.

Článek 2
Předmět činnosti družstva

Předmětem činnosti družstva je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Článek 3
Doba trvání družstva

Družstvo se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4
Zapisovaný základní kapitál družstva, základní členský vklad

 1. Zapisovaný základní kapitál družstva činí 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých).

 2. Zapisovaný základní kapitál lze zvyšovat nebo snižovat usnesením členské schůze. Ke zvýšení nebo snížení zapisovaného kapitálu je třeba 2/3 většiny hlasů přítomných členů družstva. Zapisovaný základní kapitál družstva musí i při případných změnách činit nejméně 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

 3. Výše základního členského vkladu jednotlivého člena je stanovena na částku 3 500 Kč.

 4. Každý ze zakládajících členů družstva je povinen složit základní členský vklad, k rukám správce základních členských vkladů, a to do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva. Správcem základních členských vkladů se určuje pověřený člen pan/paní Jiřina Štráchalová, r.č.: 556117/098, bytem Koníčkova 55, Praha 8.

Článek 5
Další členský vklad

 1. Každý ze členů je povinen uhradit družstvu další členský vklad, jehož výše bude odsouhlasena členskou schůzí družstva. Součet dalších členských vkladů všech členů bude odpovídat veškerým nákladům spojeným s koupí pozemků č. parc. st. 365/1 a st. 365/2 (dále jen pozemek) a domu č.p. 125 to vše v k.ú. Karlín, Koníčkova 55 (dále jen dům). Veškerými náklady se rozumí především náklady spojené s financováním koupě výše uvedených nemovitostí. Další členský vklad je splatný ve lhůtě jednoho měsíce ode dne konání členské schůze, jež rozhodne o jeho výši, pokud členská schůze nestanoví termín jiný.

 2. Při výpočtu výše dalšího členského vkladu jednotlivých členů družstva se vychází z podlahových výměr bytů jednotlivých členů, přičemž výše dalšího členského vkladu se vypočte podle výměr jednotlivých bytů k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. Družstvo za tímto účelem provede pasportizaci, která bude odsouhlasena členskou schůzí družstva. V této příloze č. 1 jsou uvedeny u jednotlivých členů byty, jež jsou spojeny s právy a povinnostmi jednotlivých členů družstva.

 3. V případě, že některý z členů družstva nebude řádně a včas hradit (splácet) další členský vklad ve lhůtách a výši stanovené těmito stanovami nebo členskou schůzí družstva, je oprávněno ho představenstvo družstva vyloučit.

Část II.
Členství v družstvu

Článek 6
Vznik členství

 1. Členství je dobrovolné. O přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky rozhoduje členská schůze.

 2. Zakládajícím členem družstva může být jen oprávněný nájemce bytu v domě č.p. 125 v k.ú. Karlín. Oprávněným nájemcem je takový nájemce, se kterým byla platně uzavřena nájemní smlouva nebo mu byl v souladu s platnými právními předpisy přidělen byt a zároveň s ním byla uzavřena dohoda o užívání bytu, a který nemá vůči vlastníku žádné závazky po splatnosti z jakéhokoliv titulu. Oprávněným nájemcem je též přímý příbuzný – tj. potomek nebo vnuk, popřípadě rodiče, či další příbuzný v přímé linii, ale to pouze tehdy, pokud stávající nájemce podepíše prohlášení, v němž bude jednoznačně stanovena jeho vůle, že do privatizace za něj vstupuje konkrétní příbuzný. Tento dokument musí být hodnověrný, musí být úředně ověřen – tj. musí být úředně ověřené podpisy obou stran a musí být doloženo, že se jedná o přímého příbuzného.

 3. Členství v družstvu vzniká:

  1. při založení družstva podáním písemné přihlášky a složením základního členského vkladu dle článku 4 těchto stanov a zápisem družstva do obchodního rejstříku

  2. za trvání družstva zejména:

   1. ba) přijetím za člena členskou schůzí na základě písemné přihlášky a zaplacením základního členského vkladu a složením dalšího členského vkladu dle článku 5 těchto stanov
   2. bb) převodem práv a povinností spojených se členstvím na základě dohody s nabyvatelem členství
   3. bc) převodem práv a povinností spojených se členstvím na základě dohody o výměně bytu
   4. bd) zděděním členství u fyzických osob a přechodem členství u osob právnických
 4. Společné členství v družstvu může vzniknout jen mezi manželi. Vznik a zánik společného členství manželů v družstvu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména ustanovením § 703 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jeden hlas.

 5. Převod práv a povinností spojených se členstvím v družstvu na základě dohody člena s nabyvatelem členství nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členství přechází na nabyvatele buď dnem, kdy bude písemná dohoda o převodu členství doručena družstvu, nebo pozdějším dnem uvedeným v dohodě o převodu členství, který bude následovat po dni doručení dohody o převodu členství družstvu. Nabyvateli členství vzniká právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu, k němuž svědčila nájemní smlouva převodci.

 6. Členství v bytovém družstvu je spojeno s právem nájmu k bytu. Po uzavření kupní smlouvy na dům a pozemek bude s jednotlivými členy družstva uzavřena nájemní smlouva, a to k bytu, který tento člen užívá.

Článek 7
Zánik členství

 1. Členství fyzické osoby v družstvu zaniká zejména:

  1. písemnou dohodou člena s družstvem dnem uvedeným v dohodě o zániku členství

  2. vystoupením člena z družstva uplynutím doby tří měsíců po dni doručení písemného oznámení o vystoupení z družstva

  3. vyloučením člena pro opětovné porušování členských povinností, přestože byl na možnost vyloučení písemně upozorněn a zároveň mu byla poskytnuta přiměřená náhradní lhůta ke splnění členské povinnosti. Člen může být vyloučen zejména:

   1. ca) pro jednání, která jsou v rozporu se zájmy družstva, zejména nepřispěje-li ve lhůtě stanovené členskou schůzí peněžitým plněním nad výši svého základního vkladu na úhradu ztrát družstva
   2. cb) spáchal-li úmyslný trestný čin proti družstvu nebo členu družstva, za který byl pravomocně odsouzen
   3. cc) neuhradil-li další členský vklad způsobem a ve lhůtě stanovené členskou schůzí družstva
   4. cd) jestliže hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné včetně splátky kupní ceny domu a pozemku nebo úhrady za plnění poskytovaná s nájmem bytu za dobu delší než tři měsíce
  4. úmrtím člena družstva
  5. zánikem právnické osoby bez právního nástupce, která je členem družstva, nebo prohlášením konkurzu na majetek právnické osoby, která je členem družstva, nebo vstupem právnické osoby, která je členem družstva, do likvidace

  6. zánikem družstva

  7. pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností

  8. vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce.

 2. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo družstva; členství zaniká dnem, kdy bylo písemné rozhodnutí o vyloučení doručeno členovi. Proti rozhodnutí o vyloučení je člen oprávněn podat odvolání k členské schůzi. Právo odvolat se proti rozhodnutí o vyloučení zaniká, není-li uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení.

 3. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství, přechází dnem jeho úmrtí členství v družstvu na jeho dědice. S přechodem členství přechází na dědice i nájem bytu nebo nebytového prostoru nebo práva ze smlouvy o smlouvě budoucí.

 4. Vypořádací podíl člena se po převodu všech bytových jednotek v domě z vlastnictví družstva do vlastnictví členů družstva určí poměrem splaceného členského vkladu člena k souhrnu splacených členských vkladů všech členů.

 5. Vypořádací podíl člena se před převodem všech bytových jednotek v domě z vlastnictví družstva řídí poměrem podlahové plochy jednotky (jednotek) v domě, s kterou jsou spojena práva a povinnosti člena družstva a kterou má člen v nájmu, k podlahové ploše všech bytových jednotek v domě, jež se budou nacházet ve vlastnictví družstva v okamžiku vzniku nároku na vypořádací podíl.

 6. Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených se členstvím nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu členství nebo výměny bytu vypořádají mezi sebou.

Článek 8
Práva a povinnosti členů družstva

 1. Člen družstva má právo zejména:

  1. účastnit se jednání a rozhodování členské schůze družstva, a to osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci

  2. být volen do orgánů družstva

  3. účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje

  4. předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, podávat připomínky, případně stížnosti k orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován.

 2. Člen družstva je povinen zejména:

  1. zaplatit základní a další členský vklad ve stanovené výši

  2. dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími orgánů družstva

  3. platit pravidelně a včas úhrady, které jsou spojeny s nájmem bytu, a za služby, které jsou s nájmem spojeny

  4. chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, dodržovat předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat bytovou jednotku včetně společných částí a zařízení domu

  5. nahradit družstvu škodu na jeho majetku, kterou způsobil sám nebo kterou způsobily osoby, které s ním byt či nebytový prostor užívají, nebo kterým umožnil přístup do domu, bytu či nebytového prostoru

  6. účastnit se členských schůzí družstva

  7. oznamovat družstvu včas změny, týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti nebo uživatele nebytového prostoru, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro zúčtování služeb

  8. umožnit zástupcům družstva po předchozím oznámení vstup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění jejich technického stavu

  9. přispět na úhradu případné ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze; uhrazovací povinnost však nemůže přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu člena družstva.

 3. Byt, který užívají, jsou členové družstva oprávněni bez souhlasu členské schůze podnajmout třetí osobě. Zároveň však ručí za řádné chování podnájemce v bytové jednotce.

 4. Členové družstva jsou povinni hradit veškeré opravy v bytě, který užívají, s výjimkou oprav či výměn předmětů souvisejících s fungováním domu jako celku. Na opravy domu jako celku budou členové přispívat do fondu oprav, a to částkou stanovenou členskou schůzí družstva.

Část III.
Orgány družstva

Článek 9
Orgány družstva

Orgány družstva jsou:

 1. členská schůze,

 2. představenstvo,

 3. kontrolní komise.

Článek 10
Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze družstva.

 2. Členskou schůzi svolává předseda představenstva podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Svolání členské schůze oznamuje předseda představenstva formou písemné pozvánky vyvěšené na nástěnce družstva v domě nejpozději patnáct dnů před konáním členské schůze. Na žádost alespoň jedné třetiny členů družstva zařadí předseda představenstva jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze.

 3. Členskou schůzi je představenstvo povinno svolat nejméně jednou za rok, zároveň však i tehdy, pokud o její svolání písemně požádá alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do čtyřiceti dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená členy družstva, kteří požadovali svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva.

 4. Do působnosti členské schůze patří zejména:

  1. měnit stanovy družstva

  2. volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise

  3. schvalovat řádnou účetní závěrku družstva

  4. rozhodovat o způsobu rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty a o odměnách funkcionářů družstva

  5. rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu

  6. rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva

  7. rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně jeho právní formy

  8. rozhodovat o prodeji domu a pozemku ve vlastnictví družstva či o jakýchkoliv jiných majetkových dispozicích s domem a pozemkem ve vlastnictví družstva

  9. rozhodovat o uzavření smluv dle § 67a obchodního zákoníku a o jiných významných majetkových dispozicích

  10. rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem

  11. rozhodovat o dalších záležitostech vymezených stanovami, či záležitostech, které si členská schůze vyhradila.

 5. Členská schůze je

Nahrávám...
Nahrávám...