dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor C Smlouva o zprostředkování prodeje cenných papírů

22.10.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C Smlouva o zprostředkování prodeje cenných papírů

Stáhnout vzor

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů

 1. Jistá investice, a.s., se sídlem Praha 6, Jugoslávských partyzánů 650, PSČ: 160 00, IČ: 87980091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 88991, jejímž jménem jedná Ing. Vlastimila Dobrovolná, předseda představenstva, a JUDr. Jaroslav Borovička, člen představenstva

  (dále jen "Zprostředkovatel“)

  a

 2. Petr Novák, bytem Praha 8, Kobyliské náměstí 9901, PSČ: 180 00, narozen: 18. 12. 1979

  (dále jen "Zájemce“)

  (Zprostředkovatel a Zájemce dále společně též jako "Smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako "Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že:

 1. Zprostředkovatel je obchodníkem s cennými papíry, kterému bylo vydáno platné povolení k činnosti Českou národní bankou a na základě tohoto povolení může Zprostředkovatel vykonávat činnosti předpokládané touto Smlouvou;

 2. Zájemce je vlastníkem účastnických cenných papírů vydaných společností Dalama, a.s. a hodlá tyto účastnické cenné papíry prodat;

 3. Při prodeji svých účastnických cenných papírů hodlá Zájemce za podmínek stanovených v této Smlouvě využít služeb Zprostředkovatele;

 4. Zprostředkovatel má zájem poskytnout Zájemci své služby za podmínek stanovených v této Smlouvě;

bylo dohodnuto následující:

1. Předmět Smlouvy

 1. 1.1 Zprostředkovatel se touto Smlouvou zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Zájemce měl příležitost uzavřít smlouvu o prodeji 250 000 (slovy: dvě stě padesáti tisíc) kusů kmenových zaknihovaných nekótovaných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1000 Kč, ISIN: CZ1234567899, emitovaných společností Dalama, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 1238, PSČ: 150 00, IČ: 66778822, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 89012 (dále jen "Akcie“) a Zájemce se zavazuje zaplatit za tuto činnost Zprostředkovateli úplatu za podmínek uvedených v článku 2 této Smlouvy.
 2. 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zprostředkovatel bude vyvíjet činnost podle této Smlouvy po dobu dvou (2) kalendářních měsíců ode dne uzavření této Smlouvy.

2. Úplata a její splatnost, náhrada nákladů

 1. 2.1 Smluvní strany se dohodly, že Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi za jeho činnost na základě této Smlouvy pouze za podmínky, kdy Zájemce skutečně uzavře se třetí osobou získanou Zprostředkovatelem smlouvu o prodeji všech Akcií za obvyklých obchodních podmínek a alespoň za cenu uvedenou v odstavci 3.4 této Smlouvy a třetí osoba skutečně Zájemci zaplatí celou kupní cenu za všechny Akcie (dále jen "Úplata“).
 2. 2.2 Úplata zahrnuje veškeré náklady, které Zprostředkovateli vzniknou při plnění jeho povinností podle této Smlouvy. Jestliže se nepodaří Zprostředkovateli obstarat pro Zájemce po dobu uvedenou v odstavci 1.2 této Smlouvy žádnou třetí osobu, která by byla ochotna koupit všechny Akcie od Zájemce za obvyklých obchodních podmínek a při dodržení minimálního cenového limitu uvedeného v ustanovení odstavce 3.4 této Smlouvy, nemá Zprostředkovatel žádný nárok na náhradu nákladů za svou činnost podle této Smlouvy. Jestliže však Zprostředkovatel obstará pro Zájemce po dobu uvedenou v odstavci 1.2 této Smlouvy třetí osobu, která je ochotna koupit veškeré Akcie od Zájemce za obvyklých obchodních podmínek a za kupní cenu alespoň ve výši minimálního cenového limitu podle odstavce 3.4 této Smlouvy, a Zájemce přesto s takovou třetí osobou neuzavře smlouvu o prodeji všech Akcií, zavazuje se Zájemce zaplatit Zprostředkovateli paušální náhradu nákladů za jeho činnost podle této Smlouvy ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále jen "Náhrada nákladů“).
 3. 2.3 Úplata je splatná najednou do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co Zájemce obdrží od třetí osoby – kupujícího Akcií zaplacenou celou částku kupní ceny.
 4. 2.4 Úplata bude zaplacena převodem na bankovní účet Zprostředkovatele č. 5634551/0300 vedený u Československé obchodní banky a.s.
 5. 2.5 Zaplacením Úplaty se rozumí odepsání příslušné částky z bankovního účtu Zájemce.
 6. 2.6 Náhrada nákladů je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.2 této Smlouvy.
 7. 2.7 Jestliže se dostane Zájemce do prodlení se zaplacením Úplaty a/nebo se zaplacením Náhrady nákladů, je povinen zaplatit Zprostředkovateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Práva a povinnosti Zprostředkovatele

 1. 3.1 Zprostředkovatel je povinen vykonávat činnost podle této Smlouvy s veškerou odbornou péčí a je přitom povinen dbát zájmů Zájemce.
 2. 3.2 Zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělovat Zájemci okolnosti důležité pro jeho rozhodování o uzavření smlouvy o prodeji Akcií se třetí osobou získanou na základě činnosti Zprostředkovatele.
 3. 3.3 Zprostředkovatel je povinen pro Zájemce uschovat veškeré doklady, které nabyl v souvislosti s činností podle této Smlouvy, a tyto doklady předat Zájemci do deseti (10) kalendářních dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.2 této Smlouvy. Ve stejné lhůtě je Zprostředkovatel povinen předat Zájemci písemnou zprávu shrnující jeho činnost poskytnutou na základě této Smlouvy.
 4. 3.4 Zprostředkovatel bere na vědomí, že Zájemce má zájem prodat Akcie alespoň za cenu 1 500 Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za jednu Akcii.
 5. 3.5 Zprostředkovatel může podle svého uvážení a na základě jednání se třetími osobami, potenciálními kupci Akcií navrhnout Zájemci úpravu minimálního cenového limitu uvedeného v odstavci 3.4 této Smlouvy. Zájemce však není povinen takovému návrhu Zprostředkovatele vyhovět a minimální cenový limit upravit.

4. Práva a povinnosti Zájemce

 1. 4.1 Zájemce je povinen sdělovat Zprostředkovateli skutečnosti, jež pro něho mají rozhodný význam pro uzavření smlouvy o prodeji Akcií se třetí osobou získanou na základě činnosti Zprostředkovatele podle této Smlouvy.
 2. 4.2 Smluvní
Nahrávám...
Nahrávám...