dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor C Smlouva o zprostředkování podnájmu nebytových prostor

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C Smlouva o zprostředkování podnájmu nebytových prostor

Stáhnout vzor

SMLOUVA

O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

(uzavřená v souladu s § 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

 1. PS Real, s.r.o., IČ: .........., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka .........., se sídlem:........................, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, číslo účtu: ............., jednající: ............., jednateli

  (dále jen " zprostředkovatel“)

  a

 2. Pampeliška, s.r.o., IČ: .........., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka ......, se sídlem:........................, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, číslo účtu: ............., jednající: ............., jednateli

  (dále jen " zájemce“)

(dále i " strany“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

Zprostředkovatel se zavazuje zájemci – nájemci níže uvedené nemovitosti – zprostředkovat uzavření podnájemní smlouvy s třetí osobou (podnájemcem) na nájem nebytových prostor o celkové rozloze 249 m2, které se nacházejí v domě v Masné ulici č.p. 9, Praha 1, katastrální území Staré Město (dále jen " nemovitost“). Plánek s vyznačením nemovitosti je přílohou této smlouvy.

Zájemce pověřuje zprostředkovatele vyhledáním podnájemce výše uvedené nemovitosti, zavazuje se kontaktovat podnájemce výhradně prostřednictvím zprostředkovatele a zavazuje se zaplatit zprostředkovateli úplatu za předpokladu, že podnájemní smlouva bude uzavřena na základě činnosti zprostředkovatele.

II.
Úplata

 1. 2.1. Výše úplaty je dohodou smluvních stran stanovena následovně:
  1. ........ % z ročního nájemného v případě, kdy podnájemní smlouva mezi podnájemcem a zájemcem bude uzavřena na dobu neurčitou či na dobu určitou, a to do 1 roku, resp. 1 rok trvání nájmu

  2. ........ % z ročního nájemného v případě, kdy podnájemní smlouva mezi podnájemcem a zájemcem bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu od 1 roku do 3 let trvání nájmu

  3. ........ % z ročního nájemného v případě, kdy podnájemní smlouva mezi podnájemcem a zájemcem bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu od 3 let do 5 let trvání nájmu

  4. ........ % z ročního nájemného v případě, kdy podnájemní smlouva mezi podnájemcem a zájemcem bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu trvání nájmu 5 let včetně a výše.

 2. 2.2 Výše úplaty bude vypočtena z nájemného, které bude podnájemce platit po dobu 1. roku trvání podnájmu, bez ohledu na změnu výše nájemného v následujících letech.

  Jestliže je nájemné stanoveno v cizí měně, odměna se přepočítá na Kč podle oficiálního kurzu stanoveného ČNB ke dni vystavení příslušného daňového dokladu zprostředkovatele. K výsledné částce bude přičtena příslušná DPH dle platné sazby podle data uskutečnění zdanitelného plnění.

 3. 2.3 Úplata (provize) dle čl. 2.1 bude zájemcem poskytnuta bezhotovostním převodem na účet zprostředkovatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne úhrady prvního nájemného podnájemcem, či úhrady jistiny podnájemcem na účet zájemce. V případě, že se po zaplacení úplaty zájemcem změní výše nájmu rozhodná pro výpočet úplaty, strany si poskytnou plnění odpovídající nově vypočtené výši úplaty.

  Účet zprostředkovatele je veden u ................., č.ú. .............

 4. 2.4 V případě
Nahrávám...
Nahrávám...