dnes je 21.2.2024

Input:

Vzor C - Smlouva o výkonu funkce jednatele

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C - Smlouva o výkonu funkce jednatele

Stáhnout vzor

KALAFUNA, s.r.o.
IČ: 443 76 123
se sídlem: Staroměstské nám. 24, Praha 1, PSČ: 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1863
jejímž jménem jedná Milan Novotný, jednatel

(dále jako "společnost“ na straně jedné)

a

David Horký
nar.: 24. listopadu 1968
bytem: Horoměřická 2287/22, Praha 6, PSČ: 163 00

(dále jako "jednatel“ nebo "David Horký“ na straně druhé)

(společnost a jednatel dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "obchodní zákoník“), tuto:

Smlouvu
o výkonu funkce jednatele

I.
Jmenování jednatele

Smluvní strany prohlašují, že valná hromada společnosti jmenovala s účinností od 18. června 2009 jednatelem společnosti KALAFUNA, s.r.o. Davida Horkého, který jmenování do funkce jednatele společnosti přijal. Smluvní strany za účelem úpravy vzájemných práv a povinností mezi společností a jednatelem po dobu výkonu jeho funkce uzavírají tuto smlouvu.

II.
Výkon funkce jednatele

 1. Jednatel se zavazuje plnit svou funkci osobně, řádně a včas, a aktivně se podílet na plnění povinností jednatele společnosti stanovených právními předpisy, platnou společenskou smlouvou společnosti a vnitřními předpisy společnosti.

 2. Jednatel se zavazuje jednat jménem společnosti s péčí řádného hospodáře a bere na vědomí, že odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností stanovených touto smlouvou, jakož i společenskou smlouvou společnosti, případně vnitřními předpisy společnosti. Pokud jednatel plní pokyn valné hromady, pak odpovídá za škodu pouze v případě, je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.

 3. Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Písemné úkony jménem společnosti je jednatel povinen činit tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

III.
Omezení jednatelského oprávnění

 1. Smluvní strany se dohodly, že jednatel je povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas valné hromady pro následující právní úkony:

  • uzavírání smluv o úvěru či půjčce, na základě kterých společnost poskytne nebo přijme úvěr či půjčku ve výši nad 500 000 Kč,

  • uzavírání smluv o zajištění závazků společnosti nebo třetích osob, jejichž předmětem je zajištění závazků ve výši přesahující 500 000 Kč,

  • uzavírání smluv o koupi či prodeji nemovitostí,

  • uzavírání leasingových smluv.

 2. Jednatel prohlašuje, že si je vědom toho, že omezení jeho jednatelského oprávnění uvedené v odst. 1 tohoto článku je vůči třetím osobám neúčinné, při jeho porušení však odpovídá společnosti za případnou škodu.

IV.
Odměna jednatele

 1. Společnost se zavazuje jednateli vyplatit za řádný a včasný výkon funkce jednatele odměnu ve výši 20 000 Kč měsíčně (dále jako "odměna“). Odměna zahrnuje veškeré případné náklady jednatele související s výkonem jeho funkce.

 2. Odměna je splatná měsíčně do 15. (patnáctého) dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží, a to bezhotovostním převodem na účet jednatele č. 987654/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

 3. Jednatel bere na vědomí, že je odpovědný za odvádění daní, placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění a jiných odvodů souvisejících s jeho příjmy v souladu s příslušnými právními předpisy.

V.
Dovolená

 1. Smluvní strany se dohodly, že jednatel má nárok na dovolenou v délce 25 dnů za kalendářní rok, po který bude vykonávat funkci jednatele společnosti.

 2. V případě, že jednatel bude vykonávat funkci jednatele pouze po část kalendářního roku, má nárok pouze na poměrnou část dovolené, a to ve výši 1/12 z celkové výměry dovolené (tj. z 25 dnů) za každý kalendářní měsíc, po který vykonával funkci jednatele společnosti.

 3. Za dobu čerpání dovolené se jednateli odměna sjednaná v článku IV. této smlouvy nekrátí.

VI.
Služební vozidlo

 1. Společnost se zavazuje poskytnout jednateli k plnění jeho úkolů vyplývajících z výkonu jeho funkce služební vozidlo zn. Superb. Jednatel bere na vědomí, že nemusí jít o nové vozidlo a může mu být poskytnuto i vozidlo ojeté, které je v majetku společnosti.

 2. Podmínky používání služebního vozidla jsou podrobně upraveny v Pravidlech o používání služebních vozidel společnosti, s nimiž byl jednatel před uzavřením této smlouvy seznámen. Náklady spojené s provozováním

Nahrávám...
Nahrávám...