dnes je 23.5.2024

Input:

Vzor C: Smlouva o výhradním obchodním zastoupení

24.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Smlouva o výhradním obchodním zastoupení

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

Plast-a-tech a.s.

se sídlem Horní luka 21, 552 31 Česká republika

IČ 255 10 487

jejímž jménem jedná pan Pavel Horký, předseda představenstva

(dále jen "zastoupený“)


a


FORmaPLAST S.sl

se sídlem Tirane, ulice Luiner 158, Albánie

jejímž jménem jedná pan Alexej Blavič, jednatel

(dále jen "obchodní zástupce“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 652 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o výhradním obchodním zastoupení (dále jen "Smlouva“) následujícího znění:

I.

Předmět Smlouvy

  1. Touto Smlouvou se obchodní zástupce zavazuje na své náklady vyvíjet činnost směřující k uzavírání kupních smluv mezi zastoupeným a třetími osobami se sídlem na území Albánie, jejichž předmětem bude prodej zboží vyráběného zastoupeným, blíže specifikovaného v příloze č. 1 k této Smlouvě, která je její nedílnou součástí.

  2. Touto Smlouvou se zastoupený zavazuje platit obchodnímu zástupci za výkon obchodního zastoupení sjednanou provizi.

  3. Strany obchodní zastoupení dle této Smlouvy sjednávají jako výhradní, a to pro celé území Albánie (dále jen "vyhrazené území“) ve vztahu ke všem výrobkům zastoupeného, uvedeným v příloze č. 1 k této Smlouvě.

II.

Obchodní zastoupení

  1. Obchodní zástupce je na základě této Smlouvy povinen pro zastoupeného vyhledávat na vyhrazeném území zájemce se sídlem na vyhrazeném území, kteří mají zájem o uzavření obchodů uvedených v čl. I. odst. 1 této Smlouvy se zastoupeným.

  2. Obchodní zástupce je dále na základě této Smlouvy povinen činit další úkony směřující ke vzniku možnosti zastoupeného uzavřít se subjekty uvedenými v předchozím odstavci smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této Smlouvy, zejména sjednávat obchodní jednání mezi takovými subjekty a zastoupeným, zjišťovat poptávku takových osob po zboží uvedeném v čl. I. odst. 1 této Smlouvy a podobně.

  3. Nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, není obchodní zástupce oprávněn činit jménem zastoupeného právní úkony.

  4. Při výkonu své činnosti je obchodní zástupce povinen řídit se jemu známými pokyny a zájmy zastoupeného. V případě, že je pokyn zastoupeného v rozporu s dřívějším pokynem zastoupeného, má se za to, že novější pokyn zastoupeného nahrazuje v rozsahu takového rozporu pokyn předchozí.

  5. Zastoupený je povinen poskytovat obchodnímu zástupci veškerou součinnost nezbytnou k řádnému a účinnému plnění povinností obchodního zástupce dle této Smlouvy, zejména předávat obchodnímu zástupci v dostatečném časovém předstihu své pokyny, informovat jej o případných omezeních týkajících se dostupnosti zboží uvedeného v čl. I. odst. 1 této Smlouvy, poskytovat obchodnímu zástupci propagační materiály, ceníky a vzorky zboží nabízeného zastoupeným, poskytovat obchodnímu zástupci nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se subjekty uvedenými v čl. II. odst. 1 této Smlouvy uzavře smlouvu uvedenou v čl. I. odst. 1 této Smlouvy, informace o uzavření takové smlouvy a ceně v ní sjednané a podobně.

III.

Provize a náklady

  1. Za plnění svých povinností dle této Smlouvy má obchodní zástupce nárok na provizi z každého uzavřeného obchodu mezi zastoupeným a třetími osobami uvedenými v čl. II. odst. 1 této Smlouvy, jejichž předmětem je prodej zboží uvedeného v čl. I. odst. 1 této Smlouvy.

  2. Provize obchodního zástupce bude vypočtena jako 2 % z hodnoty každého obchodu uvedeného v předchozím odstavci. Obchodem se pro účely předchozí věty rozumí každá jednotlivá smlouva dle čl. I. odst. 1 této Smlouvy uzavřená mezi zastoupeným a uvedenou třetí osobou se sídlem na vyhrazeném území, hodnotou obchodu se pro účely předchozí věty rozumí kupní cena,

Nahrávám...
Nahrávám...