dnes je 23.5.2024

Input:

Vzor C: Smlouva o věcném břemeni - chůze a jízda na pozemku

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Smlouva o věcném břemeni – chůze a jízda na pozemku

Stáhnout vzor

Smlouva o věcném břemeni – chůze a jízda na pozemku

 1. Společnost ...............

  Sídlo: ................................................................. .....

  IČ: ................................................................. .....

  DIČ: ............................................ plátce/neplátce DPH

  společnost zapsána v obchodním rejstříku při ............. soudu pod oddíl .... vložka ....

  Bankovní spojení: ............................................., č.ú............................../......

(dále jen "oprávněný“)

a

 1. 2. Společnost ...............

  Sídlo: ................................................................. .....

  IČ: ................................................................. .....

  DIČ: ............................................ plátce/neplátce DPH

  společnost zapsána v obchodním rejstříku při ............. soudu pod oddíl .... vložka ....

  Bankovní spojení: ............................................., č.ú............................../......

(dále jen "povinný“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o věcném břemeni:

I.
SPECIFIKACE NEMOVITOSTÍ

 1. 1.1 Povinný prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ............................ – vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím katastrálního úřadu dne ................... č.j. ................, výlučným a neomezeným vlastníkem těchto nemovitostí:
  • parc. č. .............. o výměře ........ m2, druh pozemku ........

  • parc. č. .............. o výměře ........ m2, druh pozemku ........

  umístěných v obci ...... v katastrálním území .................................., katastrální úřad ............, Katastrální pracoviště ........... a zapsaných zde na LV č. .......

  (dále jen "Pozemky“)

 2. 1.2 Povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem PozemkŮ, že Pozemků jsou prosty všech právních vad a závazků nebo jiných práv třetích osob, která by omezovala práva oprávněného vyplývající z věcných břemen dle této smlouvy.

II.
PŘEDMĚT VĚCNÉHO BŘEMENE

 1. 2.1 Povinný z věcného břemene jako výlučný vlastník Pozemků dle čl. I/1.1. smlouvy zřizuje k Pozemkům následující věcná břemena nevýhradního práva užívání spočívající v povinnosti povinného strpět tato práva oprávněného:
  • právo chůze, jízdy na části Pozemků,

  vyznačené v geometrickém plánu pro zřízení věcného břemene dle čl. IV./4.1. smlouvy a přílohy č. 1 smlouvy.

 2. 2.2 Předmětná věcná břemena vážou kteréhokoli vlastníka Pozemků podle čl. 1 smlouvy.
 3. 2.3 Oprávněným z věcných břemen je přímo společnost oprávněného.

III.
PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 1. 3.1 Oprávněný je povinen nést náklady na opravy a údržbu jím využívané části Pozemků, ke které má zřízené věcné břemeno dle této smlouvy, a to ve výši .. % těchto nákladů. Vyúčtování těchto nákladů předkládá povinný oprávněnému jednou ročně, vždy do 31.3. následujícího roku. Oprávněný má možnost nahlédnout do dokumentace k nákladům a jeho podíl na nákladech je splatný do jednoho měsíce po předložení vyúčtování oprávněnému.
 2. 3.2 Povinný je povinen předem písemně informovat oprávněného o jakýchkoli opatřeních, která by omezovala právo oprávněného využívat Pozemky v rozsahu věcných břemen dle této smlouvy. Tato opatření poté musejí být provedena tak, aby práva oprávněného byla co nejméně a po co nejkratší dobu dotčena.

IV.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 1. 4.1 Geometrický plán

  Geometrický plán pro zřízení věcných břemen dle čl. II/2.1., vydaný dne ...... pod č. ......., potvrzený katastrálním úřadem ...... dne ......, byl vyhotoven na náklady strany povinné/oprávněné a tvoří přílohu této

Nahrávám...
Nahrávám...