dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor C Smlouva o úschově věcí postižených exekucí

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C Smlouva o úschově věcí postižených exekucí

Stáhnout vzor

Smlouva o úschově věcí postižených exekucí dle § 66 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, a dle § 747 ObčZ

KAHO s.r.o.

se sídlem Novodvorská 17, Praha 4, 144 00

IČ: 121 21 22

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1234

jednající jednatelem společnosti panem Ludvíkem Vychodilem

(dále jen "schovatel“)

a

Exekutorský úřad v Praze 7

Exekutor: Josef Vomastek

Sídlo: Lounská 17, Praha 7

IČ: 123 45 678

(dále jen "složitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle § 66 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 747 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o úschově věcí postižených exekucí

(dále jen "Smlouva“)

I.

Předmět a účel smlouvy

  1. Na základě této Smlouvy se schovatel zavazuje uschovat pro složitele movité věci, jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen "Movité věci“). Movité věci schovatel uloží ve vlastním skladu v budově č.p. 444 umístěné na pozemku 777 v k.ú. Vackov na adrese Vackov 22. O převzetí movitých věcí bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.

  2. Schovatel bere na vědomí, že Movité věci složitel zajistil v rámci exekučního řízení vedeného vůči povinnému .............................., bytem ......................... a to na základě exekučního příkazu ze dne ............., pod sp. zn. .............

II.

Doba úschovy; výpověď

  1. Movité věci složitel předá schovateli dne .................. v ....... hod .......

  2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta činí 5 dní a začíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Schovatel je však povinen umožnit složiteli kdykoliv přístup k Movitým věcem, a to za účelem kontroly a případně též za účelem plnění povinností schovatele jako soudního exekutora.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Smluvní strany se dohodly na tom, že složitel nese náklady spojené se složením Movitých věcí u schovatele a náklady spojené s odebráním Movitých věcí od schovatele po skončení úschovy. Složitel je povinen všechny Movité věci řádně označit názvem svého Exekučního úřadu, spisovou značkou exekučního případu a jménem povinného.

Nahrávám...
Nahrávám...