dnes je 24.4.2024

Input:

Vzor C: Smlouva o převodu zisku

4.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Smlouva o převodu zisku

Mgr. Pavla Krejčí

Stáhnout vzor

Smlouva o převodu zisku dle § 190a ObchZ


Smluvní strany:

ABC a.s.

IČ: 44444444

se sídlem Jagellonská 17, Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4444

jejímž jménem jedná předseda představenstva Jaroslav Kohout

(dále jen "řídící osoba“)


a


EFG a.s.

IČ: 555555555

se sídlem Jahodová 17, Liberec 13,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 4444

jejímž jménem jedná předseda představenstva Jaroslav Slepička

(dále jen "řízená osoba“)


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s ustanovením § 190a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "obchodní zákoník“), na uzavření tétosmlouvy o převodu zisku:


Preambule


Řídící osoba a řízená osoba si tímto vzájemně prohlašují a zaručují, že:

 1. i) jsou akciovými společnostmi, které jsou založeny a řádně registrovány a právoplatně působí podle zákonů ČR;
 2. ii) jsou vybaveny všemi nezbytnými oprávněními tak, aby mohly provozovat svou podnikatelskou činnost v souladu se svým zápisem v obchodním a živnostenském rejstříku;
 3. iii) řídící osoba je vlastníkem 100 ks akcií na majitele, každá o nominální hodnotě 200 000 Kč, vydané řízenou osobou jako jejich emitentem. Tyto akcie představují obchodní podíl na řízené osobě ve výši 90 %.
 4. iv) uzavření této smlouvy, ani uskutečnění transakcí zamýšlených v tomto dokumentu:
  • neporušuje žádnou dohodu, závazek, rozsudek nebo příkaz, ve kterém je některá ze smluvních stran dotčenou stranou;

  • pokud je jim známo, neexistují žádné nároky, žaloby, soudní spory, řízení, smírčí řízení, vyšetřování ani projednávání dosud neuzavřená nebo podle jejich vědomí hrozící u kteréhokoli soudu nebo státní či správní instituce nebo úřadu či soukromého rozhodčího soudu týkající se transakcí uvažovaných v této smlouvě.

 5. v) znění této smlouvy bylo schváleno valnou hromadou řídící osoby, která se konala dne ............ a valnou hromadou řízené osoby, která se konala dne ............ Řídící a řízená osoba si dále vzájemně potvrzují, že jejich valné hromady, na nichž došlo ke schválení této ovládací smlouvy, byly řádně svolány v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy. Znění smlouvy bylo schváleno potřebnou většinou přítomných akcionářů obou smluvních stran. Notářské zápisy obsahující rozhodnutí valných hromad o schválení této ovládací smlouvy oběma smluvními stranami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Článek I.
Předmět smlouvy

 1. Touto smlouvou se zejména řízená osoba zavazuje ve smyslu § 190a obchodního zákoníku převádět ve prospěch řídící osoby každoročně svůj čistý zisk, a to v plné výši ponížené o povinný příděl do rezervního fondu. Naproti tomu se zejména řídící osoba zavazuje vůči mimo stojícím akcionářům k vyplacení každoročního přiměřeného vyrovnání, jehož výše bude stanovena v souladu s ustanoveními této smlouvy.

 2. Mimo stojícími akcionáři jsou myšleni ti akcionáři řízené osoby, kteří nejsou přímými účastníky této ovládací smlouvy.

Článek II.
Převod zisku

 1. Řízená osoba se zavazuje převést na řídící osobu celý svůj čistý zisk ponížený o povinný příděl do rezervního fondu, a to do 30 dnů poté, co bude valnou hromadou rozhodnuto o schválení účetní závěrky za předchozí kalendářní rok. Podmínkou je souhlasný výrok auditora k účetní závěrce. Poprvé bude takto stanovený zisk vyplacen po uplynutí jednoho roku ode dne účinnosti této smlouvy.

 2. Podmínkou převedení zisku je předchozí vyplacení přiměřeného vyrovnání poskytované v souladu s článkem III. mimo stojícím společníkům na účet řízené osoby.

Článek III.
Závazek k vyplacení vyrovnání

 1. Řídící osoba se zavazuje vyplatit mimo stojícím společníkům řízené osoby za každý rok trvání této smlouvy vyrovnání ve výši 2 % z nominální hodnoty akcií držených mimo stojícími akcionáři.

 2. Vyrovnání bude v souladu s daňovými předpisy vypláceno po stržení srážkové daně, a to nejdéle do 30. 4. roku

Nahrávám...
Nahrávám...