dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor C: Smlouva o opravě věci

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Smlouva o opravě věci

Stáhnout vzor

.............................................

nar.: .....................................

bytem: .................................

(dále jako "objednatel“ na straně jedné)

a

...............................................

IČ: ..........................................

se sídlem: ...............................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ............., v oddíle .........., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: .............

(dále jako "zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 652 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jako "občanský zákoník“), tuto

Smlouvu o opravě věci

I.
Rodinný dům

  1. Objednatel je výlučným vlastníkem rodinného domu č.p. ........... nacházejícího se na pozemku parc. č. ............. o výměře ............., vše zapsané na listu vlastnictví č. ................... pro katastrální území ................ u Katastrálního úřadu v .............., katastrální pracoviště ................. (dále jako "Rodinný dům“).

  2. Objednatel prohlašuje, že střecha Rodinného domu je poškozená a za účelem její opravy uzavírá se zhotovitelem jako specializovanou stavební společností tuto smlouvu.

II.
Předmět smlouvy

  1. Předmětem této smlouvy je zejména závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu střechy Rodinného domu za podmínek stanovených v této smlouvě a zejména závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených v této smlouvě sjednanou odměnu.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Zhotovitel se zavazuje provést opravu střechy Rodinného domu, a to tak, že provede kompletní výměnu střešní krytiny, tedy zajistí odstranění původní poškozené střešní krytiny, včetně jejího odvozu a likvidace a položí střešní krytinu novou. Zhotovitel se zavazuje provést po položení nové střešní krytiny potřebné oplechování............ (specifikace prováděných stavebních prací).

  2. Objednatel se zavazuje zajistit nejpozději jeden den před započetím stavebních prací dodání střešní krytiny v množství potřebném k pokrytí střechy Rodinného domu do místa provedení opravy.

  3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel započne s opravou střechy Rodinného domu ................ a opravu provede nejpozději do ............. Zhotovitel je povinen provést opravu řádně a včas. Zhotovitel učiní veškeré kroky k tomu, aby byl Rodinný dům chráněn před nepříznivými vlivy počasí v době, kdy dojde k odstranění původní střešní krytiny a nebude dosud položena nová.

  4. Zhotovitel zajistí odvoz a likvidaci původní střešní krytiny bezodkladně ještě týž den, kdy dojde k jejímu úplnému odstranění.

  5. Objednatel se zavazuje v době provádění opravy zajistit zhotoviteli nezbytný přístup k Rodinnému domu a poskytnout mu nezbytnou součinnost tak, aby zhotovitel mohl opravu řádně provést.

  6. Jakmile zhotovitel opravu dokončí, je o tom povinen neprodleně informovat objednatele. Objednatel opravenou střechu prohlédne a zjistí-li

Nahrávám...
Nahrávám...