dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor C: Smlouva o obstarání prodeje věci (varianta II)

4.2.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Smlouva o obstarání prodeje věci (varianta II)

Stáhnout vzor

 1. Pan:...............................................................................,
  bytem .............................................................................
  (dále jen "objednatel“)

  a

 2. Společnost:...................................................................,
  IČ: ................................................................................,
  sídlem ............................................................................
  (dále jen "obstaratel“)

spolu uzavírají podle § 737 a násl. občanského zákoníku tuto

smlouvu o obstarání prodeje automobilu

I.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou se obstaratel zavazuje převzít od objednatele automobil značky ..................., SPZ: ...................., číslo motoru: ...................., číslo karosérie: .................... (dále jen "automobil“), a učinit všechna potřebná opatření k jeho prodeji. Objednatel se zavazuje zaplatit za podmínek touto smlouvou stanovených obstarateli odměnu.

Před podpisem této smlouvy převzal obstaratel od objednatele automobil, což obě smluvní strany potvrzují podpisem této smlouvy.

Minimální prodejní cena automobilu se sjednává ve výši .............. Kč. Neprodá-li obstaratel automobil do tří měsíců od uzavření této smlouvy, je oprávněn snížit minimální cenu o ....... %.

II.
Práva a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen do tří dnů od podpisu této smlouvy předat obstarateli všechny listiny vztahující se k automobilu a je povinen v této lhůtě písemně zmocnit obstaratele k prodeji automobilu za podmínek stanovených touto smlouvou.

III.
Práva a

Nahrávám...
Nahrávám...