dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor C: Smlouva o nahrazení závazku a dohoda o splátkách

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Smlouva o nahrazení závazku a dohoda o splátkách

Mgr. Pavla Krejčí

Stáhnout vzor

Vzor
Smlouva o nahrazení závazku a dohoda o splátkách
(dále jako „smlouva“)

KLASA, s.r.o.
IČO 222 22 222
se sídlem Praha 7 – Holešovice, Přístavní 111, PSČ 170 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11111
jednající jednatelem Tomášem Škodou

(dále jako „věřitel“)

a

Kápo s.r.o.
IČO 333 33 333
se sídlem Praha 5, Jesličková 947, PSČ 150 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88888
jednající jednatelem Pavlem Novákem

(dále jako „dlužník“)

(dlužník a věřitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s § 570 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ObčZ“)

tuto smlouvu

Článek 1
Předmět smlouvy

 1. Věřitel uzavřel s dlužníkem dne …… smlouvu ……., podle které se věřitel zavázal dlužníkovi prodávat zboží v této smlouvě vymezené a dlužník se zavázal za předmětné zboží platit, v souladu s touto smlouvou, kupní ceny.

 2. Předmětem této smlouvy je kromě jiného dohoda smluvních stran o nahrazení závazků, které vyplývají z faktur vystavených věřitelem dlužníkovi, a to konkrétně těchto daňových dokladů:

  • - faktura č…………vystavená dne………….znějící na částku…………splatná dne…….
  • - faktura č…………vystavená dne………….znějící na částku…………splatná dne…….
  • - faktura č…………vystavená dne………….znějící na částku…………splatná dne…….
 • - faktura č…………vystavená dne………….znějící na částku………..splatná dne…….

(dále jen „Závazky z faktur“); přičemž tyto Závazky z faktur budou nahrazeny novým touto smlouvou specifikovaným závazkem.

Článek 2
Nahrazení Závazků z faktur novým závazkem

 1. Smluvní strany se v souladu s § 570 ObčZ dohodly na tom, že podpisem této smlouvy se Závazky z faktur zcela nahrazují novým závazkem dlužníka vůči věřiteli, a to závazkem z půjčky. Uzavřením této smlouvy tedy bude dlužník zavázán namísto Závazků z faktur hradit věřiteli úročenou půjčku v celkové výši ……………. (dále jen „Půjčka“), tedy ve výši odpovídající součtu všech původních Závazků z faktur.

 2. Dosavadní Závazky z faktur jsou Půjčkou nahrazeny v celém rozsahu, tedy včetně jejich případného příslušenství.

 3. Dlužník prohlašuje, že se Půjčku zavazuje věřiteli vrátit způsobem dále stanoveným touto smlouvou.

Článek 3
Vrácení půjčky, Úrok

 1. Půjčka je úročena úrokovou mírou 6 % p.a. počítanou vždy z aktuální výše jistiny. Dlužník se zavazuje hradit věřiteli úroky ode dne podpisu této smlouvy až do dne zaplacení celé Půjčky, a to vždy ve výši vypočtené dle aktuální výše neuhrazené jistiny Půjčky (původní výše Půjčky ponížená o již uhrazené splátky). Úrok za každý

Nahrávám...
Nahrávám...