dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor C: Smlouva o dílo - alternativní ujednání týkající se náhrady škody

29.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Smlouva o dílo – alternativní ujednání týkající se náhrady škody

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Smluvní strany:


Název: ARCHIS a.s.
Sídlo: Praha 2, Karlovo nám. 20, PSČ 120 00
IČ: 563 24 635

Jménem společnosti jedná: Jan Krásný, předseda představenstva

 • - dále jen jako "Objednatel“


a


Název: Interiéry Mašek, s.r.o.
Sídlo: Praha 10, Krymská 25, PSČ 110 00
IČ: 547 89 698

Jménem společnosti jedná: Ing. arch. Jan Mašek, jednatel

 • - dále jen jako "Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 536
a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto


Smlouvu o dílo


I.
Úvodní prohlášení

 1. Objednatel prohlašuje, že je generálním dodavatelem zakázky "Bytový dům Na mezi“.

 2. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou, mezi jejíž činnosti patří projekční, stavební a realizační činnost a je tak oprávněna ke všem činnostem, které jsou předmětem této smlouvy.


II.
Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je kompletní realizace vybavení interiérů objektů Bytového domu Na mezi nábytkem dle realizační projektové dokumentace, jež je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen jako "dílo“), a to v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2.

 2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a včas předat Objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.


III.
Doba plnění

 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat je Objednateli nejpozději do 31. prosince 2012.

 2. V případě prodlení Objednatele s předáním se posouvá termín plnění Zhotovitele.

 3. V případě víceprací požadovaných Objednatelem, které budou vyžadovat změnu projektové dokumentace specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, které by mohly mít vliv na sjednaný termín plnění, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, který posune termín plnění.


IV.
Cena díla

 1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně ve výši 3 000 000 Kč (slovy: třimilióny korun českých) bez DPH, a to dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

 2. Smluvní strany se dohodly, že cena specifikovaná v předchozím odstavci je cenou konečnou, která zahrnuje veškeré činnosti související s provedením díla, vyjma odsouhlasených víceprací, jejichž cena bude stanovena dodatkem k této smlouvě.


V.
Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo dle článku IV. této smlouvy bude uhrazena následujícím způsobem.

 1. A/ Zhotovitel je oprávněn vystavit při podpisu této smlouvy zálohovou fakturu ve výši 50% smluvní ceny za dílo se splatností 14 dnů ode dne podpisu smlouvy.
 2. B/ Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu ve výši 50 % po dokončení a protokolárním předání díla se splatností 60 dnů ode dne vystavení.


VI.
Smluvní pokuty a náhrada škody

 1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

 2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad či nedodělků dle této smlouvy ve výši 2000 Kč za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.

 3. Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

 4. V případě prodlení Objednatele s úhradou zálohové faktury dle článku V. této smlouvy, se posouvá doba plnění Zhotovitele o dobu prodlení Objednatele.

 5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo v souvislosti s ním Objednateli či třetím osobám. Současně smluvní strany sjednávají, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na vzniklou škodu. Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany Zhotovitele bude Objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu, která mu v důsledku takovéhoto porušení vznikne.

 6. V případě podstatného porušení této smlouvy mají smluvní strany právo od Smlouvy o dílo odstoupit. Právo na uplatnění sankčních ujednání dle této smlouvy, náhradu škody a ušlého zisku tím není dotčeno.

Alt.

 1. 5. Účastníci prohlašují, že vedle smluvní pokuty dle tohoto článku nelze požadovat náhradu škody, jež vznikne porušením smluvní povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Alt.

 1. 5. Smluvní strany se vzdávají práva na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy s
Nahrávám...
Nahrávám...