dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor C: Smlouva o budoucím uzavření smlouvy o převodu části obchodního podílu

28.7.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Smlouva o budoucím uzavření smlouvy o převodu části obchodního podílu

Stáhnout vzor

Vzor
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Jan Novák, r. č. ....................................................................................
bytem ...................................................................................................
na straně jedné (dále jen budoucí převodce)

a

Jan Černý, r.č. .....................................................................................
bytem ...................................................................................................
na straně druhé (dále jen budoucí nabyvatel)

tuto

SMLOUVU o budoucím uzavření
smlouvy O PŘEVODU ČÁSTI OBCHODNÍHO PODÍLU
dle ust. § 115 a 289 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

 1. Budoucí převodce je ke dni podpisu této smlouvy jediným společníkem obchodní společnosti A s.r.o., se sídlem ................., IČ ..............., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu ...... vložka .......... (dále jen „Společnost“);

 2. Dle ustanovení § 115 odst. 2 obchodního zákoníku je obchodní podíl budoucího převodce jakožto jediného společníka Společnosti převoditelný na třetí osoby;

 3. K okamžiku podpisu této smlouvy se budoucí převodce na základním kapitálu Společnosti ve výši 200.000,- Kč podílí plně splaceným peněžitým vkladem ve výši 200.000,- Kč. Obchodní podíl budoucího převodce na společnosti proto činí 100 %;

 4. Dle rozhodnutí jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady se zvýší základní kapitál společnosti na částku 400.000,– Kč. Budoucí převodce na sebe přitom převezme v souvislosti s rozhodnutím jediného společníka závazek ke zvýšení svého vkladu do základního kapitálu společnosti o částku 200.000,– Kč. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se tak bude budoucí převodce podílet na základním kapitálu společnosti v celkové výši 400.000,- Kč peněžitým vkladem ve výši 400.000,- Kč, což bude odpovídat obchodnímu podílu 100 %;

 5. Budoucí převodce má zájem převést na budoucího nabyvatele za podmínek níže stanovených svůj obchodní podíl na Společnosti ve výši 50 %.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM

1. Základní podmínky uzavření budoucí smlouvy o převodu části obchodního podílu

 1. Budoucí převodce prohlašuje a zavazuje se budoucímu nabyvateli, že jeho tvrzení uvedená v této smlouvě jsou pravdivá a přebírá plnou odpovědnost za škodu, která by budoucímu nabyvateli vznikla v případě nepravdivosti takových tvrzení.
 2. Budoucí převodce se zavazuje, že do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy podá u příslušného rejstříkového soudu návrh na zvýšení základního kapitálu Společnosti o 200.000,- Kč, a provede veškeré zákonem předpokládané úkony za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti, přičemž tedy základní kapitál Společnosti bude činit 400.000,- Kč.
 3. Budoucí převodce se zavazuje, že na výzvu budoucího nabyvatele uzavře do dvaceti dnů ode dne pravomocného zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti dle článku 1.2. této smlouvy na 400.000,- Kč do obchodního rejstříku s budoucím nabyvatelem smlouvu o převodu obchodního podílu, a svůj podpis na této smlouvě nechá úředně ověřit.
 4. Po dobu stanovenou pro podání výzvy dle čl. 1.3 výše se budoucí převodce zavazuje budoucímu nabyvateli, že svůj obchodní podíl ve Společnosti, ani jeho část, nepřevede na žádnou třetí osobu, nezatíží zástavním ani jiným právem třetí osoby, neučiní žádné kroky, kterými by mohla být v případě uzavření smlouvy budoucím nabyvatelem ohrožena platnost či účinnost smlouvy o převodu části obchodního podílu, a neučiní nic, čím by mohl být obchodní podíl jakkoliv znehodnocen. Budoucí převodce se dále zavazuje nezměnit zakladatelskou listinu Společnosti tak, aby byl v důsledku takové změny vyloučen převod obchodního podílu na třetí osobu či aby byl podmíněn souhlasem valné hromady. Pro případ porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených v tomto článku se budoucí převodce zavazuje zaplatit nabyvateli smluvní pokutu ve výši .....................,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo budoucího nabyvatele na náhradu škody způsobené budoucím převodcem porušením jeho povinností stanovených v tomto ustanovení.

2. Obsah budoucí smlouvy o převodu části obchodního podílu

Budoucí převodce a budoucí nabyvatel se zavazují, že při splnění podmínek uvedených v čl. 1. této smlouvy o budoucím uzavření smlouvy o převodu části obchodního podílu uzavřou tuto smlouvu o převodu části obchodního podílu, jak následuje:

Smlouva o převodu části obchodního podílu

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Jan Novák, r.č.....................................................................................

bytem...................................................................................................
na straně jedné (dále jen převodce)

a

Jan Černý, r.č....................................................................................

bytem...................................................................................................
na straně druhé (dále jen nabyvatel)

tuto

Smlouvu o převodu části obchodního podílu

I.
Předmět smlouvy, převod části obchodního podílu

 1. Převodce touto smlouvou převádí na nabyvatele část obchodního podílu na Společnosti, a to v rozsahu odpovídajícím vkladu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) do základního kapitálu Společnosti.

 2. Nabyvatel touto smlouvou nabývá část obchodního podílu převodce na Společnosti, a to v rozsahu uvedeném v čl. I odst. 1. této smlouvy a zavazuje se převodci zaplatit kupní cenu.

Nahrávám...
Nahrávám...