dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor C: Smlouva o bezúplatném převodu listinných akcií na jméno (darovací smlouva)

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Smlouva o bezúplatném převodu listinných akcií na jméno (darovací smlouva)

Stáhnout vzor

............................................

IČ: ......................................

se sídlem: ...........................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .............., oddíl ......., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: ........................

(dále jako "dárce“)

a

............................................

IČ: ......................................

se sídlem: ...........................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .............., oddíl ......., vložka č. ...............

jejímž jménem jedná: ........................

(dále jako "obdarovaný“)

(dárce a obdarovaný dále též společně jako "smluvní strany“ nebo samostatně každý jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jako "občanský zákoník“) a § 13 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (dále jako "zákon o cenných papírech“), tuto

Smlouvu o bezúplatném převodu cenných papírů
(smlouvu darovací)

I.
Předmět smlouvy

Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému cenné papíry (akcie) specifikované v článku II. této smlouvy a obdarovaný touto smlouvou cenné papíry (akcie) specifikované v článku II. této smlouvy od dárce jako dar přijímá.

II.
Cenné papíry (Akcie)

 1. Předmětem darování podle této smlouvy jsou níže uvedené cenné papíry, a to akcie emitované společností ......................., IČ: ..................., se sídlem ......................, zapsané v obchodním rejstříku vedeném .................., oddíl ............., vložka č. .............. (dále také jako "emitent“):

  Druh: kmenové

  Forma: listinné

  Podoba: na jméno

  Jmenovitá hodnota: .................... každé jedné akcie

  Počet: .................... ks

  Číselné označení: ....................

  (dále jako "Akcie“).

 2. Dárce prohlašuje, že v době převodu Akcií:

  (a) Akcie představují podíl ................ % na základním kapitálu emitenta,

  (b) je výlučným vlastníkem

Nahrávám...
Nahrávám...