dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor C: Pracovní smlouva - širší varianta

3.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Pracovní smlouva – širší varianta

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Zaměstnavatel:

............................................................................................................
se sídlem ..............................................................................................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .................................................
jehož jménem jedná ..............................................................................

(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

............................................................................................................
nar.: ....................................................................................................
bytem: .................................................................................................

(dále jako "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), uzavírají tuto

Pracovní smlouvu

I.

  1. 1.1 Zaměstnanec se zavazuje pracovat u zaměstnavatele jako ..................... (druh nebo druhy práce).
  2. 1.2 Den nástupu do práce si smluvní strany sjednaly na den ........................
  3. 1.3 Místem výkonu práce je ............................. .......................... (dle potřeby obou smluvních stran, zpravidla sídlo nebo obec sídla zaměstnavatele)

II.

  1. 2.1 Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se sjednává na dobu neurčitou (dle dohody se sjedná doba určitá s uvedením data či skutečnosti, kdy pracovní poměr skončí) se zkušební dobou v délce .............. (maximálně tří, resp. šesti u vedoucích zaměstnanců) měsíců.

III.

  1. 3.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z pracovního poměru vzniklého na základě této smlouvy se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákoníku práce, předpisů jej provádějících a pracovním řádem zaměstnavatele.
  2. 3.2 Zaměstnavatel a zaměstnanec tímto potvrzují, že zaměstnanec byl řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z této pracovní smlouvy a z pracovního řádu, s předpisy o bezpečnosti práce a s pracovními
Nahrávám...
Nahrávám...