dnes je 15.6.2024

Input:

Vzor C: Návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí (podle § 157 odst. 1 občanského zákoníku a § 2 zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem)

28.7.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí (podle § 157 odst. 1 občanského zákoníku a § 2 zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem)

Stáhnout vzor

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Katastrální pracoviště České Budějovice

Lidická 11/124
370 86 České Budějovice

Navrhovatelé:

obchodní firma: ABCD, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 8, Karolínská 650/1, PSČ 186 00
IČ: 406 00 275

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1111
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Rychlík, jednatel společnosti
jako zástavní věřitel (dále jen "zástavní věřitel“)

a

obchodní firma: CDEF, a.s.
se sídlem: Praha 4, Na dolinách 342, PSČ 147 00
IČ: 223 44 566

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2222
jejímž jménem jedná: Ing. Petr Havlík, předseda představenstva
jako zástavní dlužník (dále jen "zástavce“)

Návrh na povolení vkladu zástavního práva
do katastru nemovitostí

Jednou

4x stejnopis smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem
ze dne 18. 5. 2008
1x originál výpisu z obchodního rejstříku zástavního věřitele
1x originál výpisu z obchodního rejstříku zástavce
Správní poplatek uhrazen vylepením kolku na titulní straně prvopisu tohoto podání

I.

  1. 1.1 Dne 18. 5. 2008 uzavřeli mezi sebou navrhovatelé smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem, kterou zástavce k zajištění pohledávek zástavního věřitele ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi navrhovateli dne 18. 5. 2008 zřídil ve prospěch zástavního věřitele zástavní právo k nemovitostem, stavba č.p. 1200, ostatní stavební objekt, postavená na pozemku parc. č. 2111/10, pozemek parc. č. 1111/10, zastavěná plocha, o výměře 1000 m2, pozemek parc. č. 2112/10, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3113 m2, pozemek parc. č. 2113/10, ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...