dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor B - Zpráva o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku

30.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B - Zpráva o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku

Mgr. Pavla Krejčí

Stáhnout vzor

Zpráva o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku společnosti KOPA s.r.o. v likvidaci

Valná hromada společnosti KOPA s.r.o., IČ 2222222, se sídlem Kolmá 17, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5555, dne ................ rozhodla o zrušení společnosti s likvidací (dále jen "KOPA s.r.o. v likvidaci"). Táž valná hromada jmenovala likvidátorem společnosti ing. Jana Vojtěcha, bytem Chlopňová 7, Praha 7 (dále jen "likvidátor").

Likvidátor společnosti KOPA s.r.o. v likvidaci plní tímto svou zákonnou povinnost a v souladu s § 75 odst. 1 ObchZ předkládá valné hromadě společnosti zprávu o průběhu likvidace spolu s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku.

A. Průběh likvidace:

Likvidátor podal ihned po svém jmenování návrh na zápis likvidace do obchodního rejstříku.

Likvidátor převzal veškeré účetní podklady a další dokumentaci společnosti dne ........ a to na základě předávacího protokolu podepsaného likvidátorem a jednatelem společnosti panem Janem Okurkou. Ke dni vstupu společnosti do likvidace neměla společnost KOPA s.r.o. v likvidaci žádné zaměstnance.

Účetní závěrku předcházející dni vstupu společnosti do likvidace nechal sestavit ještě jednatel společnosti Jan Okurka a tuto předal spolu s výše uvedenými podklady likvidátorovi. Na základě těchto podkladů nechal likvidátor sestavit ke dni vstupu do likvidace zahajovací účetní rozvahu (příloha č. 1). Vedením a zpracováním účetnictví byla pověřena společnost JANA účetnictví s.r.o., IČ 6666666., se sídlem Chámova 7, Praha 2.

Zároveň likvidátor společnosti sestavil ke dni vstupu společnosti do likvidace soupis jmění společnosti (příloha č. 2), který byl poskytnut všem společníkům a těm věřitelům, kteří o něj požádali.

Poté se likvidátor společnosti obrátil na všechny věřitele společnosti, jejichž pohledávky vyplývaly z předaných účetních podkladů a další dokumentace, s oznámením o vstupu společnosti do likvidace. Dne .............. a dne .............. vyšlo v Obchodním věstníku oznámení o vstupu společnosti do likvidace, které obsahovalo zároveň výzvu věřitelům, aby přihlásili do 4 měsíců od zveřejnění výzvy u likvidátora své pohledávky.

Seznam přihlášených věřitelů tvoří přílohu č. 3.

Protože na bankovním účtu společnosti se nacházel dostatek finančních prostředků na uspokojení nároků všech přihlášených věřitelů, uhradil likvidátor po prověření oprávněnosti požadavků věřitelů veškeré závazky společnosti. K dnešnímu dni neeviduje společnost žádné neuhrazené závazky, a to ani před splatností (s výjimkou závazků vůči likvidátorovi a účetní).

Dále likvidátor činil další kroky směřující ke zpeněžení majetku. Zejména pak prodal veškeré movité vybavení nacházející se v kanceláři na adrese .........., jíž měla společnost KOPA s.r.o. v likvidaci v pronájmu, a uzavřel s pronajímatelem společnosti Lanko s.r.o. dohodu o ukončení nájmu. Na základě této dohody vyplatil pronajímatel společnost Lanko s.r.o. na technickém zhodnocení nebytových prostor společnosti KOPA s.r.o. částku 300 000 Kč.

B. Příjmy a výdaje

Příjmy po vstupu do likvidace

   
Zůstatek na účtu KB 25 000 Kč
Zůstatek v pokladně 10 000 Kč
Vyplacené technické zhodnocení 300 000 Kč
Prodej movitých věcí – vybavení kanceláře 50 000 Kč
Celkem příjmy 385 000 Kč

Výdaje po vstupu do likvidace

Náklady likvidce – nájem, kancelářské potřeby apod. 75 000 Kč
Vedení účetnictví 30 000 Kč
Nahrávám...
Nahrávám...