dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor B Žalobní odpověď

11.8.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B Žalobní odpověď

Stáhnout vzor

Rozhodčí soud

při Hospodářské komoře České republiky

a Agrární komoře České republiky

Dlouhá 13

110 00 Praha 1

Rsp. 1234/09

   
Žalující: PODNIKAVÁ a. s.
se sídlem Praha 5, K Oboře 76, PSČ 150 00
IČ 12345678
 
Právně zastoupen: JUDr. Pavlem Krátkým, advokátem, se sídlem Krátká 19,
111 50 Praha 1

dále jen "žalující“

 
Žalovaná: Novoměstská podnikatelská, spol. s r. o.
se sídlem Praha 10, Za hrádečkem 45, 100 00

dále jen "žalovaná"

o zaplacení 2 553 000 Kč s příslušenstvím

- žalobní odpověď žalované strany

V pěti vyhotoveních

Přílohy:

– dle textu

Dne 12. 3. 2010 žalovaná obdržela žalobu společnosti PODNIKAVÁ a. s., kterou se tato společnost na žalované domáhá zaplacení částky ve výši 2 553 000 Kč s příslušenstvím. K této žalobě předkládá žalovaná ve lhůtě stanovené rozhodčím soudem své následující vyjádření.

I.

Námitka nedostatku pravomoci rozhodčího soudu k řízení

Ve své žalobě především žalující strana uvádí, že žalující a žalovaná mezi sebou uzavřely dne 1. 6. 2009 Rámcovou kupní smlouvu, která v čl. XII odst. 6 obsahuje rozhodčí doložku, podle které mají být spory mezi stranami rozhodovány před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. S tímto tvrzením žalovaná nesouhlasí.

Mezi žalující a žalovanou stranou byl skutečně diskutován návrh rámcové kupní smlouvy, kterou by strany mezi sebou upravily základní pravidla jejich vzájemné spolupráce. Tato smlouva však nebyla uzavřena – dne 1. 6. 2009 sice došlo k jejímu parafování na úrovni obchodních zástupců obou stran, nicméně k podpisu jménem strany žalované nikdy nedošlo, když se žalovaná rozhodla tuto smlouvu se žalující stranou neuzavřít.

K uzavření rámcové kupní smlouvy tak nikdy nedošlo a ze stejného důvodu nebyla mezi stranami uzavřena ani rozhodčí smlouva, jejíž návrh byl obsažen v návrhu rámcové kupní smlouvy v čl. XII. odst. 6. Žalující a žalovaná se tedy písemně nedohodly na tom, že jejich spory budou rozhodovány u zdejšího rozhodčího soudu, a Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky tak nemá pravomoc k rozhodování v této věci.

Důkazy:

  • návrhem rámcové kupní smlouvy (založen ve spise)

II.

Neexistence pohledávky žalující strany

Z důvodu procesní opatrnosti se žalovaná dále stručně vyjadřuje k podané žalobě i věcně. Tím však není dotčena námitka nedostatku pravomoci zdejšího rozhodčího soudu, obsažená v bodě I. této žalobní odpovědi.

Žalovaná strana potvrzuje, že mezi ní a žalující stranou skutečně probíhala obchodní spolupráce (byť se tak

Nahrávám...
Nahrávám...