dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor B Smlouva zprostředkovatelská (prodej nemovitostí)

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B Smlouva zprostředkovatelská (prodej nemovitostí)

Stáhnout vzor

Smlouva zprostředkovatelská

uzavřená dle § 774 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

 1. Pavel Jarový, r.č.: .........., bytem ........................, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, číslo účtu:.......................

  (dále jen " zprostředkovatel“)

  a

 2. Michal Novák, r.č.: .........., bytem ......................, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 1, číslo účtu:......................

  (dále jen " zájemce“)

(dále i " strany“)

I.
Předmět smlouvy

 1. Zájemce je výlučným vlastníkem těchto nemovitostí (dále jen " Nemovitosti“):

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  Nemovitosti jsou bytovými jednotkami. Výpisy z katastru nemovitostí ke dni podpisu této smlouvy týkající se Nemovitostí jsou přílohou této smlouvy.

 2. Zprostředkovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít a aby uzavřel s třetí osobou či osobami kupní smlouvu či smlouvy na převod jedné či více Nemovitostí uvedených v předchozím bodě. Činnost zprostředkovatele bude spočívat především v zajištění inzerce, natočení a předvádění videosnímků, eventuálně dalších reklamních prostředků, v organizování prohlídek Nemovitostí, dále ve vyhodnocení nabídek zájemců o koupi a v přípravě a organizačním zabezpečení uzavření kupní smlouvy a zajištění vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 3. Požadovaná celková kupní cena za všechny Nemovitosti je ............Kč (slovy:.........), přičemž u jednotlivých Nemovitostí je požadovaná kupní cena následující: ............ Pokud potenciální kupec uzavře se zájemcem Smlouvu o budoucí smlouvě kupní, je povinen před jejím podpisem složit nejméně 10 % z kupní ceny. Rozhodnutí o prodeji Nemovitostí či některé Nemovitosti je výlučným rozhodnutím zájemce.

 4. Úhrada doplatku nebo celé kupní ceny bude převedena na účet zájemce před podpisem nebo v den podpisu kupní smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

II.
Provize

 1. Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli dohodnutou provizi ve výši ......... % + DPH z realizované kupní ceny. V provizi jsou zahrnuty veškeré vynaložené náklady zprostředkovatele spojené s činností zprostředkovatele dle čl. I odst. 2.

 2. Zprostředkovateli vznikne nárok na provizi dnem, kdy třetí osoba (kupující) uhradí zájemci kupní cenu. Provize bude fakturována s odpovídající DPH.

 3. Provize bude uhrazena převodem na účet zprostředkovatele u Komerční banky, a. s., č.ú. ............. na základě faktury vystavené zprostředkovatelem, jejíž splatnost je 14 dnů od doručení zájemci. Pro případ prodlení zájemce se zaplacením provize se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zprostředkovatel se zavazuje řádně provádět zprostředkování a zároveň průběžně a bez průtahů informovat zájemce o stavu zprostředkované záležitosti. Bez zbytečného odkladu se zprostředkovatel

Nahrávám...
Nahrávám...