dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor B: Smlouva směnná - směna nemovitostí s finančním vyrovnáním

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva směnná – směna nemovitostí s finančním vyrovnáním


Stáhnout vzor

Smluvní strany

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "Směnitel č. 1“ na straně jedné)

a

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "Směnitel č. 2“ na straně druhé)

(Směnitel č. 1 a Směnitel č. 2 dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 611 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jako "občanský zákoník“), tuto

Směnnou smlouvu

I.
Úvodní ustanovení

 1. Směnitel č. 1 prohlašuje a ujišťuje Směnitele č. 2, že je výlučným vlastníkem těchto pozemků:

  • pozemek parc. č. ........,

  • pozemek parc. č. .........

  nacházejících se v katastrálním území ........, obec ....... a zapsaných pro Směnitele č. 1 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem ........., pracoviště ........, na listu vlastnictví č. ....... (dále jako "Pozemky Směnitele č. 1“).

 2. Směnitel č. 2 prohlašuje a ujišťuje Směnitele č. 1, že je výlučným vlastníkem těchto nemovitostí:

  • pozemek st. parc. č........,

  • budova č.p. ......., stojící na pozemku st. parc. č.......,

  • pozemek parc. č. .........

  nacházejících se v katastrálním území ........., obec .........a zapsaných pro Směnitele č. 2 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem ........., pracoviště ........., na listu vlastnictví č. .......... (dále jako "Nemovitosti Směnitele č. 2“).

 3. Smluvní strany si navzájem ujednávají, že účelem této smlouvy je směna Pozemků Směnitele č. 1 a Nemovitostí Směnitele č. 2 tak, aby se Směnitel č. 1 stal vlastníkem Nemovitostí Směnitele č. 2 a Směnitel č. 2 se stal vlastníkem Pozemků Směnitele č. 1, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě.

II.
Směna

 1. Směnitel č. 1 touto smlouvou převádí Směniteli č. 2 Pozemky Směnitele č. 1 do jeho vlastnictví a Směnitel č. 2 tímto Pozemky Směnitele č. 1 do svého vlastnictví přijímá.

 2. Směnitel č. 2 touto smlouvou převádí Směniteli č. 1 Nemovitosti Směnitele č. 2 do jeho vlastnictví a Směnitel č. 1 tímto do svého vlastnictví Nemovitosti Směnitele č. 2 přijímá.

III.
Finanční vypořádání

 1. Smluvní strany si ujednaly, že s ohledem na hodnotu a velikost převáděných Pozemků Směnitele č. 1 a na hodnotu a velikost převáděných Nemovitostí Směnitele č. 2, se Směnitel č. 1 zavazuje zaplatit Směniteli č. 2 částku rozdílu hodnoty převáděných Pozemků Směnitele č. 1 a hodnoty převáděných Nemovitostí Směnitele č. 2 ve výši ............................, zjištěnou ze znaleckých posudků:

  • znaleckého posudku č. ................. ze dne ................ zpracovaného znalcem z oboru oceňování nemovitostí Ing. Františkem Novákem, kterým byly oceněny Pozemky Směnitele č. 1,

  • znaleckého posudku č. .......... ze dne ............... zpracovaného znalcem z oboru oceňování nemovitostí Mgr. Tomášem Holubem, kterým byly oceněny Nemovitosti Směnitele č. 2

  (dále jako "Finanční vypořádání“).

 2. Směnitel č. 1 se zavazuje zaplatit Směniteli č. 2 Finanční vypořádání ve výši ................., a to bezhotovostním převodem na účet Směnitele č. ......................................., vedený u ..................................... do .....................dnů od uzavření této smlouvy.

IV.
Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

 1. Smluvní strany si ujednávají, že návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy podají smluvní strany společně, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

 2. Smluvní strany si ujednávají, že v případě, že příslušný katastrální úřad nepovolí vklad vlastnických práv jednotlivých smluvních stran v rozsahu a v souladu s ujednáním této smlouvy, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit.

V.
Vzájemná prohlášení

 1. Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jak Pozemky Směnitele č. 1, tak Nemovitosti Směnitele č. 2 nejsou zatíženy zástavními právy, zadržovacími právy ani právy vyplývajícími z věcných břemen ani jinými právy třetích osob.

 2. Směnitel č. 1 prohlašuje, že si Nemovitosti Směnitele č. 2 řádně prohlédl, je mu znám jejich faktický stav a v tomto stavu je přijímá do svého vlastnictví.

 3. Směnitel č. 2 prohlašuje, že si Pozemky Směnitele č. 1 řádně prohlédl, je mu znám jejich

Nahrávám...
Nahrávám...