dnes je 4.12.2023

Input:

Vzor B: Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám na bankovních účtech

29.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám na bankovních účtech

Stáhnout vzor

Smlouva o zřízení zástavního práva
k pohledávkám na bankovních účtech

Tato Smlouva o zástavě pohledávek na bankovních účtech (dále jen "Smlouva“) byla uzavřena mezi:

První všeobecná banka a.s.,

IČ: 12345678, se sídlem ........................................................, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka ...

(dále jen "Zástavní věřitel“)

a

Tiskařství Šotek a Šotek a.s.,

IČ: 12345678, se sídlem ........................................................, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka ...

(dále jen "Zástavce“)

(dohromady též "smluvní strany“).

I.
Úvod

Zástavní věřitel, jako věřitel, a Zástavce, jako dlužník, uzavřeli dne ................ smlouvu o úvěru č. 12345/2006 (dále jen "Úvěrová smlouva“), na základě které je Zástavce oprávněn za podmínek stanovených Úvěrovou smlouvou žádat Zástavního věřitele o poskytnutí úvěru do maximální výše 12.000.000,- Kč (dále jen "Úvěr“). Zástavce má na základě Úvěrové smlouvy povinnost uzavřít se Zástavním věřitelem tuto Smlouvu o zástavě pohledávek na bankovních účtech .

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujícím:

II.
Předmět Smlouvy

  1. Tato Smlouva je uzavřena za účelem zajištění pohledávek Zástavního věřitele, které mu vzniknou za Zástavcem v souvislosti s Úvěrem poskytnutým Zástavci na základě Úvěrové smlouvy, a to pohledávek existujících či budoucích, zahrnujících zejména pohledávku na splacení jistiny Úvěru, úroků, úroků z prodlení a dalšího příslušenství, pohledávky na splacení veškerých poplatků nebo úplat z Úvěrové smlouvy, zajištění nároků Zástavního věřitele z odstoupení, výpovědi nebo jiného ukončení Úvěrové smlouvy nebo této Smlouvy, zajištění nároků z případného bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti s poskytnutím peněžních prostředků Zástavním věřitelem Zástavci, stane-li se tato Smlouva nebo kterákoli jiná smlouva uzavřená mezi Zástavním věřitelem a Zástavcem na základě nebo v souvislosti s Úvěrovou smlouvou neplatnou, a též veškerých škod a nákladů, které Zástavnímu věřiteli vzniknou jako přímý následek porušení smluvních povinností ze strany Zástavce (tyto náklady zahrnují mimo jiné soudní výlohy, správní poplatky, náklady spojené se zprostředkováním prodeje zástavy, náklady na právní zastoupení a výdaje na znalce a jiné odborníky a jiné náklady spojené s prodejem zástavy) (to vše dále jen "Zajištěné závazky“).

  2. Zástavce tímto vyslovuje souhlas, aby veškeré peněžní prostředky na účtech č. ................. a č. ..............., vedených pro něho u Zástavního věřitele, (dále jen "Zastavené účty“) sloužily jakožto zajištění splacení Zajištěných závazků, a to včetně úroků z těchto peněžních prostředků. Zástavce tímto uděluje Zástavnímu věřiteli neodvolatelný příkaz a souhlasí s tím, aby Zástavní věřitel zatížil Zastavené účty až do výše veškerých peněžitých nároků (včetně poplatků a dalších výdajů) Zástavního věřitele vyplývajících z kteréhokoli ze Zajištěných závazků.

  3. Zástavce tímto neodvolatelně zastavuje peněžní prostředky na Zastavených účtech ve prospěch Zástavního věřitele, a to v nejvyšším možném rozsahu, který český právní řád připouští. Zástavní věřitel tímto předmětné zástavní právo přijímá.

  4. Zastavené peněžní prostředky Zástavce budou Zástavním věřitelem evidovány na výpisech z účtu, které Zástavní věřitel bude poskytovat Zástavci.

  5. Zástavní právo vzniká podpisem této Smlouvy. Zástavní věřitel je oprávněn učinit veškeré dodatečné kroky a právní úkony, které budou nezbytné k tomu, aby na základě této Smlouvy vznikla platná a účinná zástava. Zástavce je povinen poskytnout Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost, jakož i dokumenty související se zástavou podle této Smlouvy, a to na základě přiměřených požadavků Zástavního věřitele.

III.
Společná prohlášení

Zástavce a Zástavní věřitel tímto prohlašují, že:

  1. Osoby, které jejich jménem podepisují tuto Smlouvu, mají k jejímu uzavření oprávnění a právní způsobilost.

  2. Tato Smlouva, jakož i veškeré kroky učiněné v souvislosti s ní, neporušují žádnou smlouvu, které je některý z nich smluvní

Nahrávám...
Nahrávám...